เสียงสะท้อนจากใจของคนรุ่นใหม่(กลุ่มหนึ่ง) กับศาสนาพุทธในภาคปฏิบัติ

…โดยปกติเราอาจจะเคยเห็นแต่คนเฒ่าคนแก่ถึงจะเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม หรืออาจจะมีประเภท อกหัก หลักลอย คอยงาน (ตามที่พวกเราเคยแซว ๆ กันเล่นบ้าง พอประปราย) แต่…คุณรู้มั้ย…ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อายุยังน้อย ที่มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษามีหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่ไม่หลงระเริง ไปตามกระแสแห่งโลกวัตถุนิยมแต่เพียงอย่างเดียว…อยากรู้ว่าเขาเหล่านี้มีแนวความคิดอย่างไร…

โปรดคลิ๊กเข้าไปโดยเร็วพลัน!!!…..

นายสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล

ข้อมูลส่วนตัว อายุ : 27 ปี ฉายาตอนบวช จันทปัญโญการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ MacEwen University, Canadaอาชีพ [...]

นายภาคภูมิ รชตะธราดล (เบนซ์)

ข้อมูลส่วนตัว อายุ : 25 ปี การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาชีพ : [...]

นายสมใจ ขาวพลศรี (นายช่างสมใจ)

ข้อมูลส่วนตัว อายุ 42 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอาชีพ : รับราชการ สังกัดกรมทางหลวง [...]

นายเศรษฐธร พันธุนะ (ฮง)

ข้อมูลส่วนตัว ฉายาตอนบวชเป็นพระ : ขันติธโร อายุ : 23 การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร [...]