ข้อมูลส่วนตัว

อายุ : 25 ปี การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาชีพ : พนักงานบริษัท (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่)

คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี…แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

“…การอยู่ในเมือง ทำอะไรแบบเดิม ๆ ทำให้รู้สึกเคยชิน พอมาอยู่ป่าในสถานที่ใหม่ ๆ …มีการปฏิบัติธรรม มีข้อวัตรต่าง ๆ ทำให้ได้ฝึกตนเอง ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น อีกทั้งการมาอยู่แบบนี้ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ได้พักผ่อน รู้สึกโปร่ง .. สบาย…”

เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

“…การเข้าวัดเป็นการฝึกตนเอง ทำให้พัฒนาตนเอง ทั้งยังช่วยให้เข้าใจในหลักธรรมซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ รู้จักให้อภัย รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น เข้าใจผู้อื่นและตนเอง ทำให้คนนรอบข้างรู้สึกสบายใจ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้…”

แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ ?

“…การมาปฏิบัติธรรม ทำให้มีความเป็นระเบียบ มีวินัยในตนเอง รู้จักการให้ การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และยังได้ขัดเกลาจิตใจ เข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง มีความเข้าใจในเหตุและผล มีกำลังใจในการทำความดีและปฏิบัติธรรม…”