…เมื่อปลายปีพ.ศ. 2532 ข้าพเจ้าได้รู้จักพระธุดงค์รูปหนึ่งโดยการแนะนำของเพื่อนครูด้วยกัน เมื่อข้าพเจ้าได้รู้จักและได้ฟังธรรมจากท่านแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาท่านมาก เพราะทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ และเลื่อมใสในศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้น แต่การที่จะได้พบและฟังธรรมจากท่านนั้น ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะสถานที่ ๆ ท่านอยู่ล้วนแต่เป็นที่อยู่ไกล ๆ ทั้งนั้น ดังนั้น…ข้าพเจ้าจึงได้คิดว่า ควรจะหา สถานที่สักแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลกนี้ เพื่อสร้างวัดขึ้นเพื่อตนเองและผู้มีใจใฝ่ธรรมจะได้มีสถานที่หรือวัดสำหรับปฏิบัติธรรมกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องไปไกล ๆ เพราะในจังหวัดพิษณุโลกไม่มีพระป่า และวัดป่าปฏิบัติ ของสายหลวงปู่มั่น อยู่เลย เมื่อข้าพเจ้าหาสถานที่ได้แล้วจึงไปนิมนต์ท่านมาจาก ถ้ำหม้อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้นำ รูปภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์บางเสี้ยวมาให้ดูเผื่อจะมีบางคน บางหมู่ บางคณะอาจจะมองเห็นประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้บ้าง ก็ยินดีต้อนรับกับทั้ง..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ…

นันทนา นาคอินทร์

…หลังจากกู้เงินจากสหกรณ์ครูได้แล้วก็นำไปซื้อที่จำนวน 38 ไร่ (ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน ฯ แต่เสื่อมโทรมที่ชาวบ้านเข้าไปจับจองไว้เพียงเพื่อตัดไม้ เผาถ่าน กับเลี้ยงวัวมีเพียงใบ ภบท. 5 เท่านั้น… การเข้าไปซื้อไว้จึงเป็นการเข้าไป “หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า” ไปโดยปริยาย) … ช่วงเริ่มแรก… ตอนนั้นคุณยายยัง ไม่ได้ลาออกจากครู ก็อาศัยวันเสาร์ – อาทิตย์ พาคนงานจากบ้านของตัวเองที่อำเภอบางกระทุ่ม… มาถากมาถางเพื่อทำแนวรั้ว และเตรียมที่ทำศาลาหลังเล็ก ๆ เองกับมือ… เนื่องจากคนในพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียงยังไม่เคยเห็น หรือรู้จักวิถีชีวิตของ “พระป่า” ที่แท้จริงเลย… จึงไม่ได้สนใจใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือ หนำซ้ำยังถูกประณาม ถูกดูหมิ่นดูแคลน ถูกกลั่นแกล้งต่าง ๆ นา ๆ อีกต่างหาก… คุณยาย จึงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมาก ๆ ที่จะต้อง ดิ้นรนกระเสือกกระสนฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองทั้งหมดมาตลอด … ถึงขนาด ต้องขายบ้าน, ขายไร่, ขายนา ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ พร้อมทั้งลาออกจากราชการครูเพื่อไปอยู่กลางป่ากลางดง พร้อมกับ”คุณจุ๋ม” เหลนเพียงคนเดียวที่ยืนเคียงข้าง… โดยความมุ่งมั่น… “ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา” เท่านั้น… จึงได้มี “วัดป่า” ในสายของ“หลวงปู่มั่นภูริทัตโต” เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยายเองแห่งนี้….“วัดป่าน้ำโจน”

…กำลังสร้างศาลาหลังแรก…

...กำลังสร้างกุฏิ...

...ไปนิมนต์พระอาจารย์ที่ถ้ำ แถบจังหวัดลำปาง...

...พระอาจารย์ภายในถ้ำที่จำพรรษา...

...บิณฑบาตรอบศาลา...

...ญาติโยมพากันนั่งฟังธรรมรอบศาลา...