จริงใจไม่จริงจัง

… ให้ “จริงใจ” กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่า “ จริงจัง ”กับอะไรให้มันมากนัก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงหากจริงจังมากก็จะทำให้ทุกข์มาก… ถ้าไม่ได้ดั่งใจ…

พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม

บรรยายธรรม ณ ธัมมทานัง 24 สิงหาคม 2551

Sincere, but not serious

Be ‘sincere’ when you are involved in everything, but don’t be very ‘serious’ about anything. This is because all things are subject to impermanence. If you are very serious about them, you will have a lot of trouble unless you get what you wish.

The Ven, Phra Acaraya Angkan Aggadhammo

preached at Dhammatanang on August 24, 2008


Translated by

Suwat Charoensuk