“ดีพร้อม”

” …“ทำดีแล้วก็อย่าติดดี”จงแสดงความปรารถนาดี (ทั้งกาย วาจา ใจ) ไปถึงเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่อาศัยอยู่ในวัฏสงสารนี้ให้เป็นนิสัยไว้…”จิต” จะได้อ่อนโยน มันจะได้รู้สึกโปร่งเบา…ถ้าตายแล้วยังมาเกิดอีก…ก็จะเกิดในภพชาติที่ดีที่สูง…ทั้งรูปร่างลักษณะ…สถานภาพทางสังคม…ฐานะทางครอบครัว… เรียกว่า “ดีพร้อม” ว่างั้นเถอะ!!!…

…ส่วน “จิต” ที่ยึดติดไม่ว่า “เลว” หรือ “ดี” ก็จะเป็น “จิตที่หยาบ” จึงเป็นเหตุทำให้ตัวเองรู้สึก “หนัก” อยู่นั่นแล้ว…ทั้ง ๆ ที่มองมุมไหนก็ “ถูก” หมด “ดี” หมด ในความรู้ความเห็นของตัวเอง…แต่ก็ยังรู้สึก “ทุกข์” อยู่นั่นล่ะ…พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละชั่ว ทำดี ถึงที่สุดก็ต้องทำ “จิต” ให้ “บริสุทธิ์”ซะ จะได้ไม่ต้อง “หนัก” ก็เลยไม่ต้อง “ทุกข์” ไง !!!…”

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555

“The Complete Goodness”

” …“Doing well but not to cling to goodness”… Please always behave well by sending our good wishes to all beings who live being who live in this cycle of rebirth in order to make our… “mind” gentle and relieved… If we were dead and were born again,… we would be born in good existence with good appearance,… good position in society… and good family… which it is called “The Complete Goodness” !!!…

…According to the “mind” which cling to both “bad” and “good” things, it is called “impurity of mind”… It causes us get “suffering” even though we think our opinion is “right” and “good”… Thus the Buddha tought us to “purify” our “mind” and do not do any evil at all !!!…”

Translated by : Russamee Prompichai