เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกป่าให้โลกจำ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง 5-19 นิ้ว จำนวน 374 ต้น บนพื้นที่กว่า 26 ไร่…

กว่าจะเป็นโครงการ “ปลูกป่าให้โลกจำ
คลิกรับชมวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของโครงการ
พระอาจารย์ท่านกล่าวอยู่เสมอว่า

ชีวิตที่เหลือในชาตินี้ภพนี้..จะขอตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด ..ตอบแทนคุณดาวเคราะห์ดวงนี้..ที่ให้เราได้อยู่อาศัย..ตอบแทนคุณพระศาสนา…ที่สอนให้รู้จักอะไรควร อะไรไม่ควร…ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ “จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด…”
พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์
รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
เข้ากราบและสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล
ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

พันเอกปิยชาติ ศูนยะคณิต
ผอ.กกพ.ทน.3

นายโกเมศ พุทธสอน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
นายวิทยา ณวิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

คุณเบญจมาศ เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกรสำนักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช

ผศ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เดินติดตามท่านพระอาจารย์เข้าในงาน ปลูกป่าให้โลกจำ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า ”

“อยู่ที่ทำงานคือผู้บริหาร…

อยู่กับครูบาอาจารย์คือเด็กวัด”

ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

นายวาทิต ปัญญาคม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธานในพิธี
นายมนต์ชัย​ วิวัฒน์ธนาฒย์​

นายก​องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายโกเมศ พุทธสอน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

คณะครูโรงเรียนเทศบาลส่องดาว จ.สกลนคร

รพสต.สุพรรณพนมทองและอสม.

นายพันธวัสส์ ขันกสิกรรม และนางสาวฐิตารีย์ พัฒนาพานิชกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวแทนจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของวัดป่าน้ำโจนในการกล่าวต้อนรับ

“…ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม สอนเป็นธรรมะที่ค่อนข้างทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ มีความเป็นเหตุเป็นผลต้องพิจารณาและทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงเชื่อ ซึ่งตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ..พระอาจารย์ท่านเน้น “ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม” คือ ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน “คนเข้มแข็งจะต้องช่วยคนอ่อนแอ..คนมีต้องช่วยคนที่เขาขาด” ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจะต้องเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละสังคม…”

ไอเดียหรือแนวคิดในการออกแบบเสื้อ มาจากความคิดของท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
“Imaginary Youth” คือเด็กในจินตนาการของท่านพระอาจารย์อังคาร ซึ่งท่านอยากให้เด็กและเยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และมีความหลากหลาย สามารถคิดซับซ้อนเพื่อให้เท่าทันโลก และอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนและวุ่นวายได้ ซึ่งจะต้องรู้จักปรับตัว รู้จักเคารพกฎกติกาของสังคม ไม่ละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม รู้จักกาลเทศะ อะไรควรทำไม่ควรทำ มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มาก

…นอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังเน้นย้ำว่าเพราะพวกเราเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ใช่ Parameciums ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว มีขีดจำกัด ดำรงชีวิตตามสัญชาตญาณในการแสวงหา กิน กาม เกียรติ และระแวงภัยเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า “We aren’t Parameciums”

นายวิทยา ณวิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

“กล่าวรายงาน”

ภาพบรรยากาศมุมสูง
หน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนสุพรรณพนมทอง โรงเรียนเนินกุ่ม
คณะศิษยานุศิษย์…ต่างรวมแรงร่วมใจกันปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง

ท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และคณะร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง
นายวาทิต ปัญญาคม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
และ นายโกเมศ พุทธสอน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์
รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
ตัวแทน พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร
แม่ทัพภาคที่ 3

คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน
ร่วมปลูกต้นไม้

คุณโสภณ คำภักดี
Managing Director STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คุณนพรัตน์ เกิดชัง ( คุณแม่มุกดา) หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง และ คุณวีรปรียา เลิศประกายรัตน์ (พี่หนึ่ง).. สองแม่ลูก.. นางฟ้าผู้ใจบุญคอยโอบอุ้มประคับประคองอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องราวของวัดป่าน้ำโจน..ร่วมบุญปลูกป่าให้โลกจำและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง

มูลนิธิธรรมดีและคณะ
ร่วมบุญปลูกป่าให้โลกจำและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
และครอบครัวไตรบัญญัติกุล
ร่วมบุญปลูกป่าให้โลกจำและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง

นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช ร่วมบุญปลูกป่าให้โลกจำ พร้อมด้วย ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว ร่วมปลูกต้นหางหางนกยูงฝรั่ง

คุณนุชนาถ มากทรัพย์ (พี่จุ๋ม)
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน

นายสมบูรณ์ กูดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี

คุณครูสุภัค ฟักเงิน (ซ้ายมือ)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณะครู
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นักเรียนโรงเรียนสุพรรณพนมทอง
และโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโรงทาน

พี่แพท (ซ้ายมือ)
ฟาร์มแกะ Hug You จ.ลำปาง

ขอบคุณภาพสวย ๆ จากพี่หนึ่ง หมอปรก ลุงต้อย
และทีมงานออแกไนซ์ทุก ๆคนค่ะ

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน
ที่ได้ร่วมบุญปลูกป่าให้โลกจำและเป็นส่วนหนึ่งการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ