ประมวลภาพของ…คณะคลิกใจให้ธรรม นำโดยคุณเอ็มและคุณนุช ได้นำหมู่คณะพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ….สาธุ

กิจกรรมในตอนค่ำของในแต่ละวันนั้น…ทุก ๆ คนจะรวมตัวกันที่ “ศาลาปราบเซียน”
ซึ่ง…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
คุณเอ็มและคุณนุช

ผู้นำหมู่คณะคลิกใจให้ธรรม

…การปฏิบัติธรรม…นั่งสมาธิ…ภาวนา…ถ้าไม่มาพิจารณา “ความเจ็บปวด” แล้วก็ “ความตาย” นี้..แล้วจะไปพิจารณาอะไร?…แล้วถ้าไม่มานั่งนิ่ง ๆ อยู่เฉย ๆ นาน ๆ จะเห็นมั๊ยล่ะ…ความเจ็บปวดที่ชัดเจน…นี่ล่ะ “ทุกข์”…หาสิทีนี้หา “สมุทัย” น่ะ…ความเห็นว่าทุกข์ก็อยู่ใน “ไตรลักษณ์” (เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป) นั้นชอบแล้ว…แล้วก็คิดที่จะหาสมุทัยนั่นล่ะ “มรรค”…แต่จะไปถึง “นิโรธ”เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ “ผล” …ตอนนี้เรากำลังสร้าง “เหตุ” อยู่… “ทุกขเวทนา” นี่แหละ “หินลับปัญญา” ล่ะ

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

สองทันตแพทย์ผู้ใฝ่ธรรม

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน…ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย…หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ

สวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน

นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช

ในโอกาสนี้คุณเอ็ม…ได้กราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์ บันทึกวีดิโอรายการคลิกใจให้ธรรมระหว่างแสดงธรรม
สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

กิจกรรมในยามเช้า…ของแต่ละวัน ที่ผู้มาพักปฏิบัติธรรม ได้ทำกัน

ช่วยกันเตรียมอาหารถวายพระ
เก็บล้างความสะอาดภาชนะ

ช่วยกันกวาดตาดลานวัด

ภาพบรรยากาศตักบาตรบริเวณป้ายหน้าวัด
ภาพบรรยากาศตักบาตรเช้าวันที่ 5

บริเวณหน้าศาลา

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

คนมีธรรม…ยิ่งสูงยิ่งอ่อน
ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
ถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
อาหารที่ลำเลียงส่งต่อมายัง ผู้ปฏิบัติธรรม ศีล 8
“โภชเนมัตตัญญุตา”… รู้จักประมาณในการขบฉัน (สำหรับศีล 8 รับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดียว)
พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
รับประทานอาหารร่วมกัน
คุณเอ็ม เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณา…แด่ท่านพระอาจารย์
หลังจากนั้นคณะผู้ปฏิบัติได้กล่าวคำขอขมาท่านพระอาจารย์
และได้กราบขอบพระคุณ…คุณยายนันทนา พี่จุ๋ม และพี่ ๆ ที่วัด

ที่ได้ดูแลและช่วยเหลือ

ขอโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับคณะคลิกใจให้ธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาทำบุญทุก ๆ ท่านค่ะ ค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ