เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เข้ารับประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” 10 วัดต้นแบบแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่า จากสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม…ขอให้ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม.. เฮงๆรวยๆ.. ถึงที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์พ้นยากในการเกิดการตายนี้ด้วยเทอญ.. สาธุๆๆ.

“การที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้สร้างสรรค์วัดให้เป็นรมณียสถานสำหรับสรรพชีวิต ย่อมเป็นการเกื้อกูลกันอย่างไม่มีประมาณ เพราะชีวิตน้อยใหญ่ล้วนเกี่ยวพันพึ่งพาอาศัยกันได้ด้วยเมตตาธรรม เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงควรสงเคราะห์กันด้วยเมตตาธรรม ดังความตอนหนึ่งในกรณียเมตตสูตรว่า

‘เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมิํ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ’ แปลความว่า ‘พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต อันหาประมาณมิได้ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ’ ปรารภเหตุเมื่อครั้งพุทธกาล รุกขเทวดากับพระภิกษุ ไม่เจริญเมตตาธรรมต่อกัน พระภิกษุจึงไม่อาจเจริญพระกรรมฐานได้โดยสวัสดี ต่อเมื่อพระพุทธองค์ประทานพระสูตรนี้ ให้ทุกชีวิตแผ่เมตตาจิตต่อกันเสมอ จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน

ในนามคณะสงฆ์ ขอแสดงมุทิตาจิตถวายแด่ท่านพระสังฆาธิการ ที่มารับรางวัลในนามวัดซึ่งช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูก ดูแล และพิทักษ์ป่า โดยกุศโลบายอันชาญฉลาด ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมส่วนรวม สมกับฐานะของ ‘วัด’ ซึ่งเป็น ‘แดนบุญ’ ของ ‘บ้าน’ อย่างแท้จริง”


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประทานพระสัมโมทนียกถา

วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สมเด็จพระสังฆราช เมตตาให้คณะสงฆ์ที่เข้ารับประทานรางวัลถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
วันแห่งอิสระภาพจากข้อดูถูกเหยียดหยามทุกอย่าง.. สำนักเถื่อน.. บุกรุกยึดถือครอบครองป่า.. สารพัดที่จะโจมตี.. แต่ ณ ปัจจุบัน..วันที่ 15 ก.พ. 2566..วัดป่าน้ำโจนได้รับรางวัล..ในการดูแลป่าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม..พร้อมทั้ง..จากป่าเสื่อมโทรม..จากหลุมถ่าน..ได้กลายเป็น..วัดที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฏหมายบ้านเมืองที่ภาคเหนือตอนล่าง..จังหวัดพิษณุโลกตามเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโมคุณยายนันทนา นาคอินทร์.. คุณนุชนาถ มากทรัพย์ ( พี่จุ๋ม).. คุณนพรัตน์ เกิดชัง ( คุณแม่มุกดา).. คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ (พี่หนึ่ง)… ในนาม.. วัดป่าน้ำโจน…

วัดป่าน้ำโจนในอดีต…พื้นที่บางส่วนก็เป็นหลุมถ่านของชาวบ้าน…ที่เข้ามายึดถือครอบครองเพื่อตัดไม้เผาถ่านและเลี้ยงวัว.. คุณยายนันทนาก็เข้ามาขอบริจาคไว้จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและสร้างวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขึ้นมาเพื่อที่ตัวเองและอนุชนรุ่นหลังที่มีอุปนิสัยในทางธรรมจะได้มีที่ปฏิบัติในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง.. จึงเป็นที่มาของ.. วัดป่าน้ำโจน.. ในปัจจุบันนี้.. สาธุๆๆอนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่กับคุณยายนันทนา นาคอินทร์.. คุณนุชนาถ มากทรัพย์ (คุณจุ๋ม)ตลอดจนญาติธรรมทุกๆท่านทั่วสารทิศ.. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเฝ้าโอบอุ้มดูแลสถานที่แห่งนี้ไว้จนมีวันนี้

วัดป่าน้ำโจนในอดีต

และที่มีวันนี้ได้ก็เพราะ.. คุณนพรัตน์ เกิดชัง ( คุณแม่มุกดา)คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ (พี่หนึ่ง).. สองแม่ลูก.. นางฟ้าผู้ใจบุญคอยโอบอุ้มประคับประคองอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องราว..

ขอให้แม่มุกและคุณหนึ่ง.. จงประสบแต่สิ่งที่พึงหวังดั่งใจแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเฮงๆ รวยๆ… ถึงที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรม.. สาธุๆๆ..

ภาพมุมสูงบริเวณวัดป่าน้ำโจน
หลังผ่านมากว่า 30 ปี

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกครั้ง.. ขอให้ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม.. เฮงๆรวยๆ.. ถึงที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์พ้นยากในการเกิดการตายนี้ด้วยเทอญ.. สาธุๆๆ.