เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้เข้าเฝ้ากราบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อฺมพโร) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

น้อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ

ฝ่าบาท…ท่านทรงเมตตาประทานเหรียญ

ญาติโยมที่ติดตามท่านพระอาจารย์อังคาร
ได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้

ขอน้อมกราบในพระเมตตา…สาธุค่ะ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

“น้อมกราบลา”

พระมหาคณิศร (อภิญญา อภิญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระราชาคณะปลัดขวาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ได้เมตตาเล่าประวัติวัดราชบพิธฯ
และพาเดินชมบริเวณวัด

“ขอน้อมกราบในความเมตตา
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์”