…เราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์…

“…ความจริงเราก็พูดอยู่เป็นประจำนะว่า …อย่ามาเข้าหาเราในแง่เป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เพราะเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์…เราไม่สามารถที่จะไปดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร ได้หรอก… ถ้าพอจะมีปัญญาอยู่บ้างก็เพียงแค่มานำเสนอเกร็ดธรรมะเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่าที่ตัวเองจะพอเข้า ใจ…แล้วก็มาพาทำพอเป็นแนวทาง…เป็นแรงจูงใจให้ลงมือปฏิบัติกันบ้างก็เท่านั้นแหละ…ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละคนให้ดีขึ้นได้…ตามสมควรแก่ธรรม…”

พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

…I am not a “Magic God”…

“In fact I always talk to the people who come to see me that I am not a “Magic God”. Some of them come to see me as I am a “Magic God”. I am not a “Magic God”. I can not give people all things they want to be or have. I am an ordinary monk who only wants to present Dhamma of Lord Buddha which I understand. And then I lead them to do meditation and motivate them to do by themselves.

The result that a person pay attention to do follow Dhamma can change each person’s life to become better. But much or little consequence depends on each person .”

Translated by : Russamee Prompichai