…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ณ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ขออนุโมทนาบุญกับนิสิตนักศึกษาและญาติโยมทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา

นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

… ในเบื้องต้น ถ้ารู้อยู่กับลมหายใจเข้า “พุทธ” ลมหายใจออก “โธ” ก็ถือว่าคุณอยู่กับ “ปัจจุบันธรรม” ถ้าออกไปจากนี้มันไม่ไป “อดีต” ก็ไป “อนาคต” ไม่ไป “รัก” ก็ “ชัง” นั่นแหละ…

 

พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม

คุณสิริพัชร บุณยะปาน
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักบริหารงานทั่วไประดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์
วิศวกรเหมืองแร่, Freelance

คุณจิรา เฉลียวเกรียงไกร
เลขานุการระดับ 8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณอภิชาติ กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7
ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
อาจารย์คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
และบริหารกิจการและเจ้าของธุรกิจแบรนด์ MeMie

คุณนิชาวดี นิลยกานนท์
Human Resource
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

คณะพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด

ศิษย์เก่าชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์

“…ร่างกาย คือพื้นที่สะท้อนปัญหาเพื่อให้จิตวิเคราะห์และแก้ไขตัวมันเอง…

 

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อิติปิ โส ภะคะวา,
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ,
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ.
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก,
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก,
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก,
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

หลังจากนั้น…ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม-สนทนาธรรม

“ ความแตกต่างนั่นแหล่ะสมดุล ”

คุณมีโอกาสได้เรียนคุณก็จงตั้งใจเรียน.. ในเมื่อคุณตั้งใจเรียน (ไม่ใช่เรียนรู้แค่วิชาการนะ.. คือเรียนรู้หมดแหละทั้งวิชาการตามตำหรับตำราและบริบทโครงสร้างของสังคมของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต.. แล้วก็การดำรงชีวิต.. ฯลฯ…)​ถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนรู้จริงๆ.. คุณก็จะมีความรู้.. ในเมื่อคุณมีความรู้.. คุณก็จะมี “ศักยภาพ” ในตัวเอง.. ในเมื่อคุณมีศักยภาพในตัวเอง.. คุณก็จะมี “สถานภาพทางสังคม” ที่ดี.. มี “ฐานะทางครอบครัว” ที่ดี.. นั่นหมายถึงคุณจะมี “คุณภาพชีวิต” ที่ดีในอนาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสอนไว้ “เพราะมีสิ่งนี้.. สิ่งนี้จึงมี..”… แล้วถ้าคุณ “เจ๋ง” จริง.. ต่อให้เป็นเผ่ามนุษย์กินคน.. คุณก็จะเป็น “หัวหน้าเผ่า”.. หรืออย่างน้อยก็เป็น..” ลูกเขย” ของหัวหน้าเผ่า 555.. แต่ถ้าคุณ “กากๆ”.. ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแยกแยะใคร่ครวญได้ว่า.. อะไรควร.. อะไรไม่ควร.. อะไรถูก.. อะไรผิด.. เอาแต่เขาว่าๆๆ.. ประเภทมีแต่ “โปรไฟล์” แต่ “แรม (RAM)” แล้วก็ “รอม (ROM)” น้อย.. ต่อให้โครงสร้างสังคมดีเลิศขนาดไหน คุณก็จะยัง “กาก” อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ.. ความต่างความหลากหลายนี่แหละ.. “ความสมดุล” ล่ะ… คุณลองไปทำโปรเจ็คดู.. ให้ “อิเล็คตรอน (Electron)” เข้าไปพักใน “นิวเคลียส (Nucleus)” แล้วให้ “โปรตรอน (Proton) หรือ นิวตรอน (Neutron)” เปลี่ยนผัดกันออกมาหมุนรอบนิวเคลียสดูมั่งสิ..เพื่อความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน.. ถ้าหากคุณทำโปรเจ็คนี้ได้ค่อยเรียกหา.. ความเท่าเทียมความเสมอภาค.. ในเมื่อ “อนุภาคมูลฐาน” ของ “จักรวาล”.. มันยังเป็นเช่นนี้อยู่เลย… มันเป็นเช่นนี้เอง… โอเคนะ…

ส่วนหนึ่งของการแสดงธรรมโดย
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

สาธุ…ๆๆ

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมนอกรอบกับนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.เกษตรศาสตร์บางเขน และม.ธรรมศาสตร์

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ