ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ประธานมูลนิธิธรรมดี
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักบริหารงานทั่วไประดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณนิชาวดี นิลยกานนท์
Human Resource
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

คุณจิรา เฉลียวเกรียงไกร
เลขานุการระดับ 8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณเหมือนฝัน ตั้งสิน และลูกชาย
เจ้าของ Green Leafy Boutique Lodge (ซอย ประชาชื่น 6 แยก 4)

คุณณัชชา อนันตกูล
นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คุณธเนศ ศาสตร์สิริสมบัติ
นักปั่นปลูกปั่น

นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รพ.ศิริราช

… ในเบื้องต้น ถ้ารู้อยู่กับลมหายใจเข้า “พุทธ” ลมหายใจออก“ โธ ” ก็ถือว่าคุณอยู่กับ “ปัจจุบันธรรม” ถ้าออกไปจากนี้มันไม่ไป “อดีต” ก็ไป “อนาคต” ไม่ไป “รัก” ก็ “ชัง” นั่นแหละ…

..“ชนะคนอื่นอีกไม่นานก็กลับแพ้ได้”…เห็นมั๊ยล่ะ…นักมวยน่ะ…เดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์…แต่ถ้าหากเอา “ชนะตัวเอง” (ตัวกิเลสนั่นแหละ) ได้แล้วไซร้…คุณก็จะชนะตลอดกาล…

พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น

เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รพ.ศิริราช

อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม-สนทนาธรรม

“สกปรก” เกิดขึ้นตรงไหน ก็ซักก็ขยี้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวมันก็หมดไปหายไป ความสะอาดก็จะเกิดขึ้น ในที่สกปรกหายไปนั่นแหละ “กิเลส” เครื่องเศร้าหมองอยู่ตรงไหน ก็เฝ้าดูเฝ้าพินิจพิจารณา แยกแยะใคร่ครวญให้ดี อยู่ตรงนั้นแหละ ต่อเมื่อมันเห็นจริง ตามเป็นจริงในเหตุในผล มันก็จะลดละปล่อยวางไปเอง ความโปร่ง.. วามว่าง.. ความสว่าง.. ความสะอาด ก็จะบังเกิดขึ้น.. ในที่เดียวกัน.. นั่นแหละ.. “ธรรมะ”… ล่ะ..

บางตอนในบรรยายธรรม
โดย …ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

ญาติโยมน้อมถวายใบปวารณาและสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ..สาธุๆๆ

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รพ.ศิริราช
สนทนาธรรมนอกรอบกับท่านพระอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ