…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและแสดงธรรม ณ ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา

ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
คณะคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณโสภณ คำภักดี
Managing Director STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ท่านวรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดมุกดาหาร

คุณณัชชา อนันตกูล
นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คณะพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
อดีตนักศึกษาชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ธรรมศาสตร์

นายวุฒิชัย บุญเกื้อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ธรรมศาสตร์

นางสาวบุญธาทิพย์ จัตตุรัส
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
รองประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ธรรมศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…ร่วมนั่งภาวนา

“…Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest…”

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน…ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย…หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ

สาธุๆๆ

หลังจากนั้น…ท่านพระอาจารย์นำทำวัตรสวดมนต์

คุณโสภณ คำภักดี
Managing Director STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

นพ.จักรกรินทร์ รัชวิจักขณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดสิงห์

คุณณัชชา อนันตกูล
นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ท่านวรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดมุกดาหาร

ฟังธรรม – สนทนาธรรม กับ…ท่านพระอาจารย์

“ชีวะธรรม”

“…ร่ำเรียนในสถานที่อย่างเลิศเลอเพอร์เฟค.. แต่มาเทียวร่ำร้องโวยวายตำหนิติเตียน.. ที่นั่นก็ไม่ดี.. ที่นี่ก็ไม่เวอร์ค.. อยากให้ที่นี่เป็นแบบนั้น.. อยากให้ที่นั่นเป็นแบบนี้.. ให้ได้ดั่งใจตัวเอง.. ไม่นึกละอาย “เชื้อรา”..บ้างหรือไง…มันเป็นสิ่งมีชีวิตแค่ “เซลล์เดียว”.. ยังสามารถ “เจริญรุ่งเรือง” อยู่ขาหนีบ ( ข้าง…. )​ เราได้… 5555…”…

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ญาติโยมน้อมถวายปัจจัยและสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์
พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ