ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปนำปฏิบัติภาวนาที่ บ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และ เมตตาโปรดที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ตามคำกราบนิมนต์ของท่านมยุรี จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ณ บ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

พระอาจารย์เมตตานำปฏิบัติภาวนา
ตั้งแต่เวลา เวลา 16.00 – 18.00 น.เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ท่านผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และคณะทำงาน ร่วมนั่งภาวนา

ลังจากนั้น…พระอาจารย์เมตตา
นำสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ท่านอธิบดีผู้พิพากษา ท่านผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และคณะทำงาน
…กราบสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์…

“หัวโขน”

อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์…มันก็เหมือน “พลุ”ดอกไม้ไฟ…นั่นแหละ…ถึงมันจะส่องสว่างสวยงามขนาดไหน…จะขึ้นสูงขนาดไหน…ก็ไม่นานหรอก แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซาลง…แล้วก็มอดดับไป…เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างอย่าประมาท…อย่าลืมตัวหลงตนจนเกินไป…

…พวกเรามี “อำนาจ” มีหน้าที่ให้ “คุณ” ให้ “โทษ” คนอื่นได้…ถ้าหาก “อำนาจหน้าที่” นั้น…ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “คุณธรรม” …สังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุข…หากแต่ว่า “อำนาจหน้าที่”…นั้นไม่มี “คุณธรรม” รองรับ…ทำทุกอย่างตามกิเลสตัญหา อุปาทานของตัวเอง…สังคมนั้นย่อมจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแน่นอน…แล้วเมื่อถึงที่สุด… “พวกเรา” นั่นแหละที่จะเดือดร้อนวุ่นวายจาก “การกระทำ” ของตัวเองตาม “กฎแห่งกรรม”…

ท่านมยุรี จามิกรานนท์
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
..น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์…

ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร

ในโอกาสนี้…ท่านอธิบดีฯ ได้กราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์
ทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

และท่านยังเมตตาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับบ้านพักของท่านอธิบดีฯ

เช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน
พระอาจารย์เมตตาบิณฑบาตที่บ้านพักอธิบดีฯ

ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6

ท่านผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และคณะทำงาน ร่วมทำบุญตักบตร
“อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
จากบ้านพักท่านอธิบดีผู้พิพากษาไป

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

“อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

กราบพระ – รับศีล

ต่อจากนั้น…ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร

ท่านมยุรี จามิกรานนท์
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
..น้อมถวายถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
…ช่วยกันลำเลียงอาหาร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
น้อมตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์
อะทาสิ เม อะกาสิเม ญาติมิตตา สะขาจะเม ,
บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่า ,ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา, ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา, ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา, ดังนี้.
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะ มะนุสสะรัง ,
ก็ควรให้ทักษิณาทาน, เพื่อผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
นะ หิ รุณณัง วาโสโก วา ยาวัญญา ปะริเทวนา ,
การร้องไห้ก็ดี, การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี, บุคคลไม่ควรทำทีเดียว.
นะตัง เปตานะมัตถายะ ,
เพราะว่าการร้องได้เป็นต้นนั้น, ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย, ญาติทั้งหลาย, ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น.
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา, ก็ทักษิณาทานนี้แล, อันท่านให้แล้ว.
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา, ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์.
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปปะกัปปะติ ,
ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ.
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต , ญาติธรรมนี้นั้น, ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว.
เปตานะ ปูชา จะกะตา อุฬารา ,
แลบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว, แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง, กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย, ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย.
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ, บุญไม่น้อย, ท่านได้ขวนขวายแล้ว, ดังนี้แล.
น้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์
ในโอกาสนี้…ทางสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ได้กราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์
ทำน้ำพระพุทธมนต์
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
เมตตาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณต่าง ๆ

ในอาคารสำนักงานฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ท่านยังเมตตาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

ให้กับห้องทำงานของท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ท่านพระอาจารย์เมตตาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก

สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.

* * * * * * * * * * * * * *

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ