ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ได้เมตตานำปฏิบัติภาวนา – แสดงธรรม ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ระหว่างฉันท์กาแฟ

พระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมกับนักศึกษา

เวลา 18.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พ.ต.อ.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์
รองผู้บังคับการ ประจำ บก.รน.(ศรชล.)
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คุณเดชาวัต สีดามาตย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์
ประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์

คุณโสภณ คำภักดี
Managing Director STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
อาจารย์คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการและเจ้าของธุรกิจแบรนด์ MeMie

อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์

วิศวกรเหมืองแร่, Freelance

ท่านพระอาจารย์… เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา

การภาวนานั้นถึงมันจะยังไม่สงบลึกจนเป็นสมาธิอะไรก็ชั่งเถอะ อย่างน้อย ๆ …ก็ถือว่าได้ “เซฟสมอง” ไว้ใช้งานที่จำเป็นต่อไป…แล้วที่สำคัญการกระทำของเรานี้ก็ถือว่าได้สร้างบารมี “ทาน ศีล ภาวนา” หรือดำรงตนอยู่ใน “มรรค 8” แล้วล่ะ…

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ศิษย์เก่าม.ธรรมศาสตร์

รุ่นพี่ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ร่วมนั่งภาวนา

ฟังธรรม – สนทนาธรรม กับ…ท่านพระอาจารย์

นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช

คุณสุภาภรณ์ วงศ์วิทิต
Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

“จิตสำนึก”

“…ในเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็น่าที่จะได้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นด้วยนะ…ความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องสามารถนำไปบริหารจัดการชีวิต ของตัวเองได้ด้วย… ไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อสอบเอาคะแนนเฉย ๆ… เราเคยเห็นคนมีการศึกษาสูง ๆ มีหน้าที่การงานดี ๆ หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิต

..แต่เราก็เคยเห็นคนที่เรียนมาน้อยแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต ก็มีเหมือนกัน… ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ทั้งได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาดีและด้อยการศึกษา ที่ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเหมือนกันก็มี…ซึ่งบางคนยอมรับกับสภาพของตัวเองไม่ได้ถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มี…ประเภทหลังนี้ถ้าพูดในแง่ “ทางโลก” ความรู้ที่มีคงเอาไว้สอบเพื่อเอาแผ่นกระดาษ (ใบประกาศนียบัตร / ใบปริญญา) ไว้การันตีตัวเองว่าได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้นล่ะมั้ง… คงไม่ได้มีไว้เพื่อบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง ให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้..แต่ถ้าพูดในแง่ของ “ทางธรรม” ก็คงเป็นเรื่องของ “กรรม” ล่ะนะ.. ดังนั้นความรู้ความสามารถ ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในตำราแต่เพียงอย่างเดียว ก็คงไม่สามารถที่จะรับรองได้หรอกว่าคุณจะประสบกับผลสำเร็จ… ประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตเสมอไป…

…หากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะรับรองได้ว่า..คุณจะมีความทุกข์ที่น้อยมากอยู่เสมอ… ไม่ว่าคุณจะประสบกับสิ่งที่พึงหวังหรือผิดหวัง..“จิตสำนึกที่ดี” ไง!!!..จิตสำนึกที่อยู่บนพื้นฐานของ “ธรรมะ”…จิตสำนึกที่เป็นธรรม..พึงเตือนตนเองอยู่เสมอ..อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด …แต่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงหรอก

…ในเมื่อมันเกิดได้มันก็ดับได้..หัดมีจิตสาธารณะ…รู้จักการให้รู้จักการเสียสละ ให้มาก ๆ เข้าไว้…จะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้าน จิตใจ…มันจะได้ไม่เหวี่ยงไปสุดขั้ว…เมื่อสมหวังหรือผิดหวัง…”

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม


“Being Conscious”

” The one who has good opportunity to study should be good conscious also. The real knowledge must be able to administer one’sown life too. Not only have it for taking examination.

I have ever seen highly educated men with good job and low educated men, both are successful in their life. At the same time there are a lot of people who are high education and low education, both are not successful in their life which some of them can not accept own status until they committed suicide. In society of the world, these people study for getting certificated education in order to guarantee themselves that they used of study, but they can not use it administer their life to live in the midst of intricate, riotous and disputable society.

Even if talk about “Dhamma” way, it may be the title of “Kamma”.

So the knowledge which only study from a text book is not enough to guarantee that you will succeed and be happy in your life also. However there is one thing that can guarantee you that you always get little suffering. Even though you may be hopeful or hopeless as well as this is called “Good Conscious”.

The conscious which bases on “Dhamma” is to remind yourself that don’t worry what will happen , let it go. Everything is impermanent , there is arising, there is decay. Remind yourself to be “Public Spirit” and know how to give, donate a lot in order to vaccinate your mind from “Over Feeling” when you get hopeful and hopeless.”

Translated by : Russamee Prompichai

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมและตอบปัญหาธรรม
ประธานและตัวแทนชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน

น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ…สาธุ สาธุ สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ขอโอกาสถ่ายรูป

ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนแยกย้ายกลับ

ช่วยกันคนละไม้…คนละมือ

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ