ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ได้เมตตาโปรดที่บ้านใหม่ของ ภก.สมศักดิ์   วงค์วาร เภสัชกร รพ.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และ ดร.สุดาพร วงค์วาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หมู่บ้านวังวารี เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2560 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
                               *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ บ้านเลขที่ 222/58 หมู่บ้านวังวารี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตาไปโปรดที่บ้านใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว... "วงค์วาร"
ภก.สมศักดิ์   วงค์วาร
เภสัชกร รพ.บางระกำ
ดร.สุดาพร  วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ปนัดดา   ปราชญ์นิวัต
ธุรกิจส่วนตัว
ดร.ภญ.นัตศวดี    อภิชาติวัฒนะ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.อนงค์   วิศวรุ่งโรจน์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อนันต์  อุ่นอรุณ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จุฑาทิพย์    นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
รศ.ดร.ภญ.วรี   ติยะบุญชัย
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บจก.เมดไลน์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
***"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร***
เตรียมพร้อมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
อ.ธนวัฒน์   ขวัญบุญ
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนพลักษณ์   นานอน   ศึกษานิเทศก์ จ.เลย
***กลุ่มเพื่อน ๆ และญาติ ๆ ได้ตั้งใจมาร่วมทำบุญบ้านใหม่  เพื่อแสดงมุฑิตาจิตกับเจ้าของบ้านใหม่***
ใส่บาตรกับ "ท่านผู้เจริญ" ...เพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
สองพ่อ - ลูก ปิติในผล... "ทาน"
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...เนื่องในวันทำบุญบ้านใหม่
ครอบครัวเจ้าภาพบ้านใหม่ ...น้อมตั้งใจใส่บาตรกับท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ครอบครัว "วงค์วาร"...น้อมถวายจังหัน...แด่ "ท่านผู้ทรงศีล"
***การกระทำให้ดู...ป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด***
บรรยากาศในการทำบุญบ้านใหม่...ในช่วงถวายจังหัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ผู้มาร่วมทำบุญ รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถือโอกาสฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
คุณธนวัฒน์   ศุภรัศมีสกุล
ข้าราชการบำนาญ
ภก.สมศักดิ์   วงค์วาร
เภสัชกร รพ.บางระกำ
ดร.สุดาพร วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอารียากร   ศุภรัศมีสกุล
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า)
คุณมนตรี   พรหมพิชัย
ธุรกิจส่วนตัว
ผศ.ดร.สรวุฒิ   รุจิวิพัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.ภก.เนติ   วระนุช
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภญ.วชู   พรหมพิทยารัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เสาวภาคย์   กัลยาณมิตร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวิลาสิณี   สรรพการ
ข้าราชการครูเกษียณบำนาญ
คุณธนพร   พรหมพิชัย
ธุรกิจส่วนตัว
คุณพนม   นานอน
ข้าราชการครู
ผศ.ดร.ภควดี   เสริมสรรพสุข
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ใฝ่ธรรม
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณจิราภา   อุตทโยธา
พนักงานบริษัทแว่นท็อปเจริญ
...ก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะเดินทางกลับ...
ถือโอกาสร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
กราบขอขอบพระคุณที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตามาโปรด...พร้อมกันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ...สาธุ ค่ะ