ประมวลภาพ...กิจกรรมช่วงวันหยุด "วันวิบู" วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ศาลาปราบเซียน...ของ "วัดป่าน้ำโจน"
พร้อมกัน...กราบพระ รับศีล
(รับศีล)...มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ - พระภิกษุสงฆ์ของ... วัดป่าน้ำโจน
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
ขออนุโมทนาบุญกับ...อาจารย์สุภัค ฟักเงิน อาจารย์วิชาเคมี   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ด้วยนะคะ
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.พญ.บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย์
อายุรกรรมโรคเลือด โรงพยาบาลศิริราช
คุณสิริกาญจน์ วงศ์กาญจนา
บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง
คุณพัฒน์  สดาวงศ์วิวัฒน์
บจก.ฟอร์จูน พลัส
Arise Condominium
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
ผศ.พญ.บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย์
อายุรกรรมโรคเลือด โรงพยาบาลศิริราช
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
"คุณเพ็ญ"...ผู้ใฝ่ธรรม
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ในช่วงบ่าย...ได้มีญาติโยมมาทำบุญ และถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
ณ กุฏิรับรองพระเถระ
ผศ.นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้ง "น้องน้ำมนต์" ลูกสาวผู้น่ารัก
...ร่วมกันน้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
กิจกรรมในตอนค่ำ
ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำกล่าวคำบูชา "วิสาขบูชา"
เหล่าพุทธศาสนิกชน...ได้พร้อมกันกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
ทุกดวงจิต...ต่างตั้งใจบูชาเพ็ญเดือน 6
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์
ผู้บุกเบิก "วัดป่าน้ำโจน"
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ขอน้อมจิตบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...นำเดินเวียนประทักษิณ
           ..."วัวิบู" เป็นวันที่มีเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันช่วงละ 35 ปีและ 45 ปี...เหตุการณ์แรก คือ "การประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินี...เหตุการณ์ที่สอง คือ อีก 35 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ "ตรัสรู้ " เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี...เหตุการณ์ที่สาม คือ ต่อมาอีก 45 ปี พระพุทธเจ้าทรง "ดับขันธปรินิพพาน" ที่ให้ต้นสาละ เมืองกุสินารา...พระพุทธองค์ใช้ชีวิตที่เป็น "ความสุขทางโลก อยู่ในพระราชวังเพียง 29 ปี" ก็ออกบวช... และใช้ชีวิตในชนบท อยู่ใน "ป่าเขาลำเนาไพร ตลอด 51 ปี " ตั้่งแต่ออกบวชจนปรินิพพาน...สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ...หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ...ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ...คือ ความทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางแห่งความดับทุกข์... ด้วย "พระเมตตาของท่าน" เมื่อท่านตรัสรู้แล้ว...ท่านจึงได้ออกสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เวไนยสัตว์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย... 
             ...
พวกเราจึงได้มีวันนี้... วันที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่าง "สงบร่มเย็น"...เนื่องจากพวกเราได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต... ไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก็ตามก็สามารถคลี่คลายไปได้... พวกเราจึงมาร่วมกัน "ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน" แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว... เนื่องในกาล ..."วิปุมี"...
ท่านพระอาจารย์และพระสงฆ์ พร้อมทั้งญาติโยม... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
ประทีปและดอกไม้...เป็นตัวแทนน้อมบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สาธุ...บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอเป็นทางนำจิตให้ล่วงพ้นจากทุกข์ด้วยเทอญฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ