ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน เมตตานำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม เมื่อ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE) อาคาร 23 ชั้น 7
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***คณะอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้ากราบต้อนรับท่านพระอาจารย์***
เมื่อถึงเวลา..."อาจารย์อัฏ" ผู้รับผิดชอบหน้าที่เป็นพิธีกร ...ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี จุดธูป - เทียน บูชาพระ
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จุดธูป - เทียน บูชาพระ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ได้นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...ตั้งใจสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... ได้นำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
***จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้***

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ท่านอธิการบดี...ได้กราบขอโอกาสถวายผ้าไตรจีวร พร้อมทั้งสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...ตั้งใจฟังธรรม
        
            "...ผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น...จะต้องไม่ลืมเรื่อง "กฎแห่งกรรม" แล้วก็ความ "กตัญญูกตเวที" ...เป็นองค์ประกอบร่วมในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย...ไม่ใช่ผลิตแต่ตรรกะหาเหตุหาผลมาหนุนมุมมองของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว...ดีหมด...ถูกหมด...แต่ก็ "ทุกข์" อยู่ มันจะมีประโยชน์อะไร? ...กับการมีชีวิตอยู่อันน้อยนิดนี้...ถ้า "ดี" จริง "ถูก" จริง ทำไมต้อง "ทุกข์" ด้วยล่ะ !!! ...ความเข้าใจในเรื่อง "กฎแห่งกรรม" แล้วก็ความ "กตัญญูกตเวที" นี่แหละจะเป็นตัว "ถ่วงดุล" ให้อารมณ์ "ปรี๊ด" ทีแรกเริ่มของ "ออเจ้า" ที่กำเริบเสิบสานไม่รู้จักกาละเทศะมัน "ดรอป" ลงไป...เปรียบเทียบกับสิ่งของที่มันลดความกระด้าง "ซอฟท์" ๆ ลงไง...555 ...เพื่อจะได้ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนจนเกินไป...ในความเป็นตัวของตัวเอง หากแต่จะรู้จักยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม...เหมือน "สีขาว" หากไปผสมกับสีอื่นมันก็จะลดความ "แปร๊ด" ของสีนั้น ๆ ลง...อย่างผสมกับสีแดงก็ลดความแปร๊ดของสีแดงลงเป็นชมพูไป...ผสมกับสีน้ำเงินก็ลดความแปร๊ดของสีน้ำเงินลงกลายเป็นสีฟ้าไป ...  
              ...ลูกพ่อ - แม่ เดียวกันมาจากแหล่ง "ยีนพันธุกรรม" เดียวกันแท้ ๆ ยังไม่เหมือนกัน...รักชอบไม่เหมือนกันจะไปเอานิยายอะไรกับ "ยีน" อื่น...เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม...กรรมบังคับให้รักชอบในสิ่งนั้น ๆ ...อดทนอดกลั้น ปล่อย ๆ วาง ๆ ไปบ้าง เดี๋ยวก็ชินไปเองกับโลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้...ก่อนหลับก่อนนอนหรือเวลาว่างสะดวกที่เป็นเวลาส่วนตัว...ก็พยายามกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้า "พุท" ลมหายใจออก "โธ" เข้าไว้เพราะทักษะการยับยั้งชั่งใจ...อดทนอดกลั้นมันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละ ค่อย ๆ ทำไป...เพราะ "ปัจจุบัน" นอกจากจะบ่งบอก "อดีต" แล้ว...มันยังจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง "อนาคต" ด้วย...ทำ "วันนี้" ให้ดี "อดีต" ก็ดี "อนาคต" ก็จะดีไปเองนั่นแหละ..."

                                     (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม...อย่างตั้งใจ
จดจ่อในธรรม
ร่าเริงในธรรม
ผศ.สุชีพ  งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...เป็นตัวแทนกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
***น้อมถวายพานพวงมาลัย***
ขมามะ...ภันเต
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ