ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน เมตตานำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม เมื่อ วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE)

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE)
ที่...ห้องพักรับรอง
 
คุณภาคิน   หริณวรรณ นักบินสายการบินไทยสมายล์
และคุณสุพรรณี   วิจิตรจรัสแสง ผู้ใฝ่ธรรม
(ซ้ายมือของภาพ) คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณพัฒนา   บุญเป็ง CEO ฟาร์มแกะ Hug You อ.เกาะคา จ.ลำปาง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ได้มี...ทั้งอาจารย์ และนิสิตของ ม.หอการค้าไทย พร้อมทั้งญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์...มาสนทนากับท่านพระอาจารย์
 
และกลุ่มอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก... ภายในห้องพักรับรอง
 
***เมื่อถึงเวลาตามกำหนดนิมนต์***
 
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น...บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ซึ่งมี...รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.สุชีพ  งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
*** ร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย***
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้นำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
***ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.สุชีพ  งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

 
***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
    ในโอกาสนี้...รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...ท่านได้อยู่ร่วมฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์ด้วย
(กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะ ละมุตตะมัง
ฟังธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง)

        

     
         "...จะพัฒนาตัวเองในแง่ของเทคโนโลยี ทางวิชาการทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ละมั้ง...เคยหันมามองดูตัวเองมั๊ยล่ะ ในแง่ของความรู้สึก...เรียนกันมาขนาดไหน ตรี โท เอก ...ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ซะด้วย...เคยเครียดมั๊ยล่ะ...เคยร้องไห้มั๊ย..เคยหัวเราะมั๊ย...ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน...ความจริง เราน่าจะมีมาตรฐานของกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่าเขา สูงกว่าเขานะมันถึงจะถูก...แต่โลกก็คือโลก...โลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้จะทำอะไรก็จะคิดหาแต่ตรรกะทางโลกในแง่ของความถูกผิดมาสนับสนุนพฤติกรรมของตัวเอง...ซึ่งบางครั้งมองมุมไหนก็ถูกหมดดีหมด ในแง่ของเหตุและผลกับการกระทำของเรา...แต่ลึก ๆ อยู่ในจิตในใจทำไมมันยังรู้สึก "ทุกข์" อยู่ล่ะ ?...
         ...ศาสนาพุทธ...จะเป็น "ตัวเชื่อม" ให้เราสามารถอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นวาย...ได้ดีที่สุด...ในความเป็นตัวของตัวเอง หากแต่เราจะรู้สึก..."ยืดหยุ่น"...ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้น ๆ ...เราจะรู้จักผิดหวังเป็น...รู้จักยับยั้งชั่งใจ...รู้จัก "ทำใจ"...แล้วก็รู้จัก..."ปล่อยวาง" เป็นเมื่อถึงที่สุด...
         ...รถยนต์เขาก็ไม่พัฒนาแต่สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่จะทำความเร็วแต่เพียงอย่างเดียวหรอก...เขาก็ต้องพัฒนาสมรรถนะของ "เบรค" ที่จะหยุดรถด้วย...เพื่อสวัสดิภาพของคนขับรถ..."
                                                                                
                                                                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
***จดจ่อในธรรม***
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***ฟังธรรมด้วยความตั้งใจ***
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
***สุขใด...ก็ไม่เท่าสุขในธรรม***
ถามปัญหาธรรม...กับท่านพระอาจารย์
 
ต่อจากนั้น...ท่านอธิการบดี ได้นำทำพิธีขอขมาท่านพระอาจารย์
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
ขมามะ ภันแต
ท่านอธิการบดี...น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านพระอาจารย์
น้อมกราบเรียน...ท่านพระอาจารย์ ว่า..."ประทับใจ" ในสิ่งที่ท่านพระอาจารย์แสดงธรรมมาทั้งหมด
และล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตจริง เจ้าค่ะ *** (ขออนุโมทาบุญในกุศลจิต กับท่านอธิการบดี ด้วยนะคะ)***
ญาติโยม...ได้น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
สนทนากันนอกรอบ
บรรยากาศในการสนทนา
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ