ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน เมตตานำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE)
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
โถงอเนกประสงค์ อาคาร 24 (อาคารใบเรือ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...จุดเทียนบูชาพระ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น...บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.รัชนี   ไสยประจง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ณัฏฐา   เลาหกุลจิตต์
คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
คุณภาคิน   หริณวรรณ นักบินสายการบินไทยสมายล์
คุณโยธิน  องศุมาลิน
ร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
คุณบุษกร   แซ่อึ๊ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา   ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
คุณภัทธร  เสรีรักษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต จ.ลพบุรี
คุณภริน  แจ้งวงษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต จ.ลพบุรี
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเสร็จ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... ได้นำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
***หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
หาหัวใจให้เจอ...ก็เป็น "สุข"
รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ปกรณ์  ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

คุณป้าผู้ใฝ่ธรรม
คุณนันทิชา   ฆานะสิทธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
)
คุณอรสา   ศรีสุราช
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณฐากร   จิรวิกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
คุณโยธิน  องศุมาลิน
ร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด
ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
    ในโอกาสนี้...รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...ท่านได้อยู่ร่วมฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์ด้วย
(กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะ ละมุตตะมัง
ฟังธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง)
***จดจ่อในธรรม***

                                                                                       สนิมนอก / สนิมใน
              "..."เหล็ก"...เอาวางไว้เฉย ๆ ไม่กี่วันมันก็เป็นสนิมได้...เนื่องจากสิ่งเร้าจากภายนอก (ความชื้น / อ๊อกซิเจน) เข้าทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็ก...เขาจึงทาสีกันสนิม เพื่อที่สิ่งเร้าจากภายนอกอย่างที่บอก จะได้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กได้ยาก โอกาสที่จะเป็นสนิมก็น้อย...ไอ้ที่เรามา "ภาวนา" มา "ปฏิบัติธรรม" นี่ก็เพื่อที่จะทำให้ "สติ"เข้มแข็งขึ้น เพราะในเมื่อ "สติ" เข้มแข็งแล้ว "จิต" ก็จะมีกำลัง...ในเมื่อ "จิต" มีกำลัง "กระบวนการคิดวิเคราะห์" ก็จะมีคุณภาพ...ในเมื่อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" มีคุณภาพ ก็จะสามารถสร้าง "ปัญญา" ที่มีคุณภาพให้ได้..."ปัญญา" ที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกัน" จิต ...เพื่อไม่ให้ "จิต" เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สัญญาอารมณ์) ได้..."

 

                                                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ผศ.เจษฎา  แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตั้งใจฟังธรรม
คุณอรสา   ศรีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณธัญชนก   สาระณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(รองประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

บรรยากาศ..."ธรรมะ"...พาสุขใจ

สุขใด ๆ ในโลกนี้...ไม่สุขเท่า..."สุขในธรรม"
เฮฮา...อย่างมีสาระ "ธรรม"
ความสุขที่คุณสัมผัสได้...เมื่อได้สัมผัสธรรม
ท่านอธิการบดี ...รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ได้กล่าวกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้เมตตามาแสดงธรรมโปรด ในครั้งนี้
ในโอากาสนี้...
ท่านอธิการบดี ...รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และทุก ๆ ท่านได้กล่าวทำวัตรขอขมาท่านพระอาจารย์
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต ฯ
ขมามะ ภันเต.
ต่อจากนั้น...ท่านอธิการบดี ได้น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค... แด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านอีกครั้ง ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ