ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศในตอนเย็น...ของวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ..."บ้านเทวธรรม"
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา... เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...    
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
บรรยากาศในช่วงเช้า...ของวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ...ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
น้อมสร้างบารมี... "ทาน"
***บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร***
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
***รับบุญร่วมกัน***
สิ่งใดที่ได้สละออกเป็น "ทาน" แล้ว...สิ่งนั้น คือ ของเราโดยแท้
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
รับประทานอาหารร่วมกัน
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
***น้อมนำธรรมสู่ใจ***
           "...มานั่งภาวนา "ภาวนา" แปลว่า "เจริญ"...มาบริหารจัดการจิตตัวเองให้มันเจริญ ...ถ้าจิตเจริญ มันจะรู้จักอะไรควร อะไรไม่ควรและมันก็จะอยู่กับโลกได้ "เนียน" ขึ้น...นี่คือ... Built - in ตกแต่งภายใน...ที่แท้จริง...ประมาณ Fitness for your mind. ออกกำลังภายในจิต จะได้อยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข...เหมือนร่างกายแข็งแรง ก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโรคได้ดี เราไม่สามารถที่จะทำให้โลกนี้ไม่มีเชื้อโรค...สิ่งที่ทำได้ คือ ทำไงเราจะมีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่กับมันได้... เหมือนกัน จะไม่ให้มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นไปไม่ได้...คุณไปไหนก็เอา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปด้วย... แล้วคุณก็มีประสาทสัมผัส คุณมีชีวิต คุณต้องตอบสนองสิ่งเร้า เมื่อเกิดความรู้สึก...ความรู้สึกไม่ใช่กิเลส ความสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกนั้น ๆ ต่างหากที่เป็นกิเลส...ทำอย่างไรเราถึงจะดับทัน...จึงเป็นเหตุให้มาภาวนาเพื่อขยาย Ram จะได้มีพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ประมวลผลวิเคราะห์ให้ตกผลึกทางความคิด...มันถึงจะ "วาง" ได้...นี่แหละ "ภาวนา"...นี่แหละ "ปฏิบัติธรรม" หละ..."

                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
ญาติโยมที่มาร่วมบุญ...ได้ถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ก่อนเดินทางกลับ...ท่านพระอาจารย์ได้ปลูกต้นยางอินเดีย ไว้เพื่อเป็นร่มเงาให้กับ... "บ้านเทวธรรม"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ