ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปบรรยายธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
ขออนุโมทนาบุญในกุศจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน
ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดบุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
จ.พิจิตร และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ในหัวข้อ..."สร้างพลังบุญ เสริมพลังใจ เริ่มปีใหม่...ด้วยใจเปี่ยมสุข"
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
พร้อมด้วยบุคคลากรของโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรมในครั้งนี้
บรรยากาศในการฟังธรรม...อย่างจดจ่อในธรรม
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
ถามปัญหาธรรมะกับท่านพระอาจารย์
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมฟังธรรมทั้งหมด... น้อมกล่าวคำถวายทาน
อิมานิ สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ ฯ
ร่วมกันน้อมถวายของทาน...แด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
นพ.กิตติโชติ   ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร...
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาตามสมควรต่อไป
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ าธุ
สาธุ