ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... ได้เมตตา นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม
ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เวลา 17.30 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำนั่งสมาธิภาวนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสุภาภรณ์  วงศ์วิทิต
Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Rathna De Silva
Teacher at
AIT International School
คุณโสภณ  คำภักดี
Managing Director
STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***หายใจเข้า พุ...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
***ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***
ผศ.รัตนาวลี   วิมลมาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...เป็นประธานจุดเทียน บูชาพระรัตนตรัย
ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
...กราบ...
ผศ.รัตนาวลี   วิมลมาศ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณรวีวรรณ  หินทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ประธานชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณโสภณ  คำภักดี
Managing Director
STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Rathna De Silva
Teacher at
AIT International School
คุณสุภาภรณ์  วงศ์วิทิต
Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
         "...เมื่อก่อนเราก็เอาแต่ใจตัวเอง...อยากทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ตามกระแสโลกกระแสกิเลส ซึ่งทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ย่ำแย่มาก ๆ ...
           ...ตอนนี้ที่ได้มีบุญมานั่งพูดให้พวกเราฟังในสถานที่ ๆ สื่่อถึงแหล่งความรู้แหล่งอุดมปัญญานี่ก็เพราะได้เอา..."มุมมองความคิดและพฤติกรรม" ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์มานำร่องชีวิตของตัวเอง...ไม่ได้ดีดดิ้นเปลี่ยนแปลง "บริบทของสังคม" ถึงได้มา..."เราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา"..." 

                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม
***ถามปัญหาธรรม***
***จดจ่อในธรรม***
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
ผศ.รัตนาวลี   วิมลมาศ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุเพชร  จิรขจรกุล
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
***เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์***
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ