ประมวลภาพของ...นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดทำโครงการมาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อ
วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2560
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ....สาธุ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมในตอนค่ำของในแต่ละวันนั้น...ทุกคนจะรวมตัวกันที่ "ศาลาปราบเซียน" ของ วัดป่าน้ำโจน
ซึ่ง...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
คุณกฤติน ฉัตรธีภัท
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ธนาคาร BNP Paribas
คุณฉัตรวดี ตันสกุล
Import / Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
คุณเศรษฐธร พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
***รู้แล้ววางเป็น "มรรค"...รู้แล้วยึดเป็น "สมุทัย"***
สวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์เมตตา...อบรมสั่งสอน
พระสงฆ์ ของ...วัดป่าน้ำโจน
พร้อมทั้งเด็ก ๆ...โครงการของ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บรรยากาศ..."สุข" ในธรรม
กิจกรรมในตอนเช้า...ของแต่ละวัน ที่น้อง ๆ มาพักปฏิบัติธรรม ได้ทำกัน
***ช่วยกันเตรียมทำอาหารเช้าถวายพระ***
ทุก ๆ คนมีหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
        ท่านพระอาจารย์...จะย้ำเสมอว่า บุคคลในสังคมที่มาอยู่ร่วมกัน ซึ่งต่างคนต่างก็มีกิเลส ทำยังไงจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบร่มเย็น... "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกัน" เป็น ธรรมะขั้นพื้นฐาน สำหรับฆราวาส ...ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
กวาดใบไม้ออกจากลานวัด...หรือทำความสะอาดเสนาสนะต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นงานภายนอก...
ซึ่งทำอย่างละเอียดเรียบร้อย จิตย่อมละเอียดเรียบร้อยตามไปด้วย ก็จะต่อยอดไปสู่ "การภาวนา"
คืองานขัดเกลาจิตใจภายใน และงานทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน...งานที่นำไปสู่ "หนทางแห่งความเจริญ"
บรรยากาศที่...โรงครัว ก่อนเข้าศาลาถวายจังหันช้า
ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับเด็ก ๆ
โดยนำเสนอสิ่งที่จะไปประยุกต์ใช้ได้จริง...ในวิถีชีวิตจริง
ที่ศาลา...ของวัดป่าน้ำโจน
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
น้อมถวายทานแด่ "ท่านผู้เจริญ"...ขอ "ท่านผู้เจริญ" จงรับ...เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ฯ...ตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ...สาธุ...สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
น้อง ๆ ที่รักษาศีล 8
"โภชเนมัตตัญญุตา"...รู้จักประมาณในการขบฉัน (สำหรับศีล 8 รับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดียว)
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล...ในผู้มีธรรม
บรรยากาศภายในศาลา... ช่วงถวายจังหัน
รับพร
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
พิจารณาอาหาร
และรับประทานอาหารร่วมกัน
ช่วยกันเก็บล้างภาชนะต่าง ๆ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
ในช่วงบ่าย...ของแต่ละวัน
นั่งสมาธิภาวนา...ฝึกความนิ่ง ฝึกสติ
กิจกรรมภาคบ่าย...ช่วยกันกวาดตาดลานวัด
ในวันสุดท้าย...ที่จะกลับ
หลังจากเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้ว...ได้รวมตัวกันที่ศาลาเพื่อกราบลาท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาอย่างเป็นกันเอง...และอบอุ่น
พร้อมทั้งแทรกเกร็ดธรรม อีกทั้งข้อคิดดี ๆ ให้เด็ก ๆ นำไปใช้พัฒนากระบวนการคิดที่มีคุณภาพ ต่อไป
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ... ขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ