ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน รับบิณฑบาต และแสดงธรรม ที่ ห้องชมรมพุทธ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร
เวลา 07.30 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม บิณฑบาตที่ด้านหน้าของ... มรมพุทธ ทีโอที
ทั้งพนักงานของบริษัท ทีโอที และผู้มาร่วมบุญใส่บาตร...ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...สาธุ...สาธุ...สาธุ
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธ ทีโอที
นำกราบพระ รับศีล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายภัตตาหาร... กับท่านพระอาจารย์
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ สีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเตฯ
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผู้เจริญฯ
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธ ทีโอที
น้อมถวายภัตตาหาร... แด่ท่านพระอาจารย์
***บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ท่านพระอาจารย์สงบนิ่ง...แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์
พนักงานของ บริษัท ทีโอที รับประทานอาหารร่วมกัน... ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานในภาคเช้า
เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
เพื่อแสดงธรรมโปรดญาติโยมที่...ห้องชมรมพุทธ ทีโอที
กราบพระรับศีลโดยพร้อมเพรียงกัน
มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยม

      "...การมาปฏิบัติธรรม ไม่ใช่มาเรียนรู้การปฏิเสธสังคม แต่ต้องมาตอกย้ำว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม"...และที่สำคัญมันเป็นสังคมที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยส่วนมากซะด้วย...เพราะแต่ละคนก็ยังมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน อยู่เพียบ ไม่ว่าเขาว่าเรา...ด้วยเหตุนี้ พอมีโอกาสมีเวลาได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ ก็ให้ตั้งใจ...ตั้งใจที่จะควบคุมความรู้สึกที่มันจะไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทาง กาย วาจา แล้วก็ใจ...สำคัญที่สุดก็คือ "ใจ" นั่นแหละ เพราะกิเลสมันอยู่ที่ "ใจ"...ถ้าดักไม่ทันมันถึงหลุดออกมาทาง "วาจา" แล้วก็ทาง "กาย" แล้วก็นำความเดือดร้อนวุ่นวายกลับไปเผาตัวเอง ก็คือ "ใจที่หลง" นั่นแหละ..."มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน" ...ฝืนเอาอดทนเอา มองคนอื่นในมุมที่ว่า "เขาต้องการความช่วยเหลือมั๊ย ?" แล้วเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยได้หรือเปล่า ?...สำหรับความผิดพลาดของคนอื่นนั้น ถ้าไม่อยู่ใน "วิสัยที่จะบอกสอน" ก็อย่าไป"ละเมิด"...เราไม่มีหน้าที่ ๆ จะไปซ้ำเติมเขา....ถ้าจะทำได้ก็เพียงแค่นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนตัวเองว่าอย่าไปทำแบบนี้ มันไม่ดี...มันจะทำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังแบบนี้... ...ส่วนความดีงามของคนอื่นก็อย่าไป "อิจฉาริษยา" ให้รู้จักยินดีรู้จักอนุโมทนากับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของเขา แล้วก็พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตัวเอง...ท่านี้ก็พยายามทำให้ได้ก่อนเถอะ...วันข้างหน้ามันก็จะต่อยอดไปเองแหละ เรื่อง "ความสงบ" เรื่อง "ปัญญารู้รอบในกองสังขาร" ...แค่อยู่กับคนด้วยกันยังยาก... "สวรรค์" จะมีที่ว่างให้รึ !!! ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก "พระนิพพาน" น่ะ!!!..."

 

                                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม -สนทนาธรรม
ลำดับต่อมา...เมื่อแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อย ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรและสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรม...ได้ถือโอกาสทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อสมณะบริโภค
รับพรจากท่านพระอาจารย์
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ