ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน รับบิณฑบาต และบรรยายธรรม ที่ ห้องชมรมพุทธ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เมื่อเวลา 07.49 น. ที่ มรมพุทธ ทีโอที
ทั้งพนักงานบริษัท ทีโอที และผู้มาร่วมบุญเตรียมรอใส่บาตร... ที่บริเวณด้านหน้าห้องชมรมพุทธ ทีโอที
คุณรังสรรค์   จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและ
บริการเพื่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)...น้อมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธ ทีโอที
นำกราบพระ รับศีล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายภัตตาหาร... กับท่านพระอาจารย์
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวาฯ
มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ นะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะฯ
อิมานิ มะยังภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับต่อไป...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
คุณรังสรรค์   จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและ
บริการเพื่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธ ทีโอที... น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
สายทาง..."บุญ"
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน ที่ ชมรมพุทธ ทีโอที
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
รับประทานอาหารร่วมกัน... ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานในภาคเช้า
เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
เพื่อแสดงธรรม ที่...ห้องชมรมพุทธ ทีโอที โปรดญาติโยม
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประธานชมรมพุทธ ทีโอที ...เป็นผู้นำกราบพระ
ต่อจากนั้น...
กล่าวคำอาราธนาธรรม
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณเหมือนฝัน   ตั้งสิน
เจ้าของGreen Leafy Boutique Lodge (ซอย ประชาชื่น 6 แยก 4)
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยม

                                                                                                            ชีวิตที่มีคุณภาพ
      "...อย่าพยายามที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมายอมรับตัวเองแต่หัดที่จะเรียนรู้การยอมรับคนอื่นน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่า
และดีที่สุด...ในการที่จะไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรนั้น ๆ สังคมนั้น ๆ ...
           ก่อนหลับก่อนนอนก็หัดก็ฝึกที่จะเรียนรู้...การอดทน....การผิดหวัง...การยับยั้งชั่งใจ...การทำใจแล้วก็การปล่อยวางด้วยการนั่งสมาธิจิตภาวนา...กำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้า "พุท"ลมหายใจออก"โธ" หรือจะบริกรรมแต่"พุทโธ"
อยู่ภายในใจโดยไม่ยุ่งกับลมหายใจก็ได้ ตามแต่อัธยาศัย...เพื่อสร้าง "สติ" ให้เข้มแข็ง "จิต" จะได้มี "กำลัง" กระบวนการคิดวิเคราะห์จะได้มีคุณภาพ...กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีคุณภาพเท่านั้นถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกันจิต" ไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่าน ตา หู มูก ลิ้น กาย ใจ ได้...เพราะเรามีชีวิตมีประสาทสัมผัส เราปฏิเสธสิ่งเร้าไม่ได้อยู่แล้ว..."ตา" กระทบ "รูป" ..."หู" กระทบ "เสียง" ฯลฯ มันต้องเกิดความรู้สึกอยู่แล้ว แต่ "ความรู้สึก" ไม่ใช่กิเลส ..."ความสำคัญมั่นหมาย" ในความรู้สึกนั้น ๆ ต่างหากเป็นกิเลส...ทำยังไงจะดักมันทันล่ะในเมื่อมันเป็นความรู้สึก ไม่ได้มีตัวตนทางกายภาพ...มีแต่ "สติ" ที่เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้ "จิต" มีกำลัง สามารถ "วิเคราะห์" สิ่งเร้าให้เป็น "ปัญญา" หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองได้...เหมือนใบไม้ที่มี "คลอโรฟิลด์" พอกระทบกับ "แสงแดด" ก็สามารถที่จะ "สังเคราะห์แสง" ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงตัวเองได้ไง...
         ค่อย ๆ ทำไปจากน้อยไปหามาก ทำบ่อย ๆ มันก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เองหรอก...สังเกตดูในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่คนเดียว...ถ้ารู้สึกอึดอัดขัดข้องก็แสดงว่าไปนั่ง "เพาะกิเลส" มา ...แต่ถ้าหากว่าอยู่สบาย รู้สึกยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นวาย...ก็แสดงว่าไปนั่ง "สำรอกกิเลส" มา...มันก็เลยโปร่งเบาขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตดูเอานั่นล่ะ "ปฏิบัติธรรม" ล่ะ!!!..."


                                                   (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
น้อมถวายผ้าไตรและสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์
เพื่อให้ท่านพระอาจารย์...พิจารณาใช้ต่อไป
ญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรม...ได้ถือโอกาสทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อสมณะบริโภค
ขออนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการ ชมรมพุทธ ทีโอที ทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
รับพรจากท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ