ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน รับบิณฑบาต และแสดงธรรม ที่ ห้องชมรมพุทธ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เวลา 07.30 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม บิณฑบาตโปรดญาติโยมที่ด้านหน้าของ... มรมพุทธ ทีโอที
ทั้งพนักงานของบริษัท ทีโอที และผู้มาร่วมบุญ น้อมใส่บาตร...ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ของ "ผู้มีบุญ"
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
 
คุณกิติ   บัวเพชร วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานชมรมพุทธ ทีโอที
นำกราบพระ รับศีล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายภัตตาหาร... กับท่านพระอาจารย์
คุณรังสรรค์   จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและ
บริการเพื่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)...น้อมใจกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ สีละวันตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเตฯ
น้อมถวายภัตตาหาร... แด่ท่านพระอาจารย์
 
***บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
เพื่อแสดงธรรมโปรดญาติโยมที่...ห้องชมรมพุทธ ทีโอที
กราบพระรับศีลโดยพร้อมเพรียงกัน
...ต่อจากนั้น...
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน... ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยม
                                                               อริยะ...เพชร
        "...พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงโลก...ไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม...แต่สอนให้เปลี่ยน ...โครงสร้างของ "มุมมอง" โครงสร้างของ "ความคิด" ของตัวเอง... เหมือน "คาร์บอน" ที่จะเป็น "เพชร" มันไม่ได้ดีดดิ้นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่หฤโหด...ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อน...แรงกดดัน...หรือ กาลเวลา...แต่มันหันมาพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบของตัวมันเอง...มันจึงมี "ศักยภาพ" ในตัวเอง...มี"มูลค่า" ในตัวของมันเอง...ตามโครงสร้างของสังคม "สมมติ" นี้...""..."

                                                 (บางตอนในการแสดงธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม -สนทนาธรรม
น้อมกล่าวคำถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ลำดับต่อมา...เมื่อแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อย ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรและสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรม...ได้ถือโอกาสทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อสมณะบริโภค
รับพรจากท่านพระอาจารย์
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ