คุณสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ถือโอกาสในช่วงวันหยุดมาเยี่ยมพระลูกชาย... "ครูบาตูน" พระสิทธิ์  จันทปัญโญ (ไตรบัญญัติกุล) 
พร้อมทั้งร่วมทำบุญ - ฟังธรรม สนทนาธรรม กับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันเสาร์
ที่ 10 สิงหาคม 2562
                                           *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่...กุฏิรองรับพระเถระ ของ วัดป่าน้ำโจน
คุณสุทธิ   สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เข้ากราบท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
สนทนากันในบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง
   คุณสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม
ต่อจากนั้น...ได้ร่วมกันถวายจังหันแด่พระสงฆ์ ของ วัดป่าน้ำโจน
ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณสุทธิ  สุโกศล (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ด้วยนะคะ
ในโอกาสนี้...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้มอบให้..."ครูบาตูน" (พระสิทธิ์  จันทปัญโญ) ให้พรกับญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ต่อจากนั้น...รับประทานอาหารร่วมกัน
แบบ...สบาย สบายยยย !!!
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ได้น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ร่าเริง...ในธรรม
Good Coffee...At Namjone Forest Monastery.
บรรยากาศในการสนทนา
ต่อจากนั้น...ได้เข้าไปเยี่ยมชมกุฏิที่พักของพระลูกชาย
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ก่อนที่จะลากลับ...ได้มีโอกาสสนทนากับศิษย์สถาบันเดียวกัน
(น้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเพิ่งเรียนจบ)
และได้มาอยู่พักภาวนาที่วัดป่าน้ำโจน
พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจ และแนวคิดแก่น้อง ๆ เพื่อจะได้ใช้ในการทำงานต่อไป
เดินตามส่ง...คณะของท่านสุทธิ  สุโกศล
"ครูบาตูน"...ได้ส่งโยมพ่อก่อนขึ้นรถ เพื่อเดินทางกลับ
BYE...BYE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ