* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
ประมวลภาพของ "ท่ะอย์อั อัธั" ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 - พฤษภาคม 2556
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *

"ท่ะอย์อั อัธั" ไปกราบเยี่ยม "หลวงตาน้อย วัดสิงหนาทบรรพต (วัดภูงาม)" ต.ชัยพร จ.บึงกาฬ
ระหว่าง "วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555
"

"กุฎิ" ที่ท่านพระอาจารย์พัก ณ "วัดสิงหนาทบรรพต"
...สนทนาธรรมยามเช้า...

                                      "...อะไรที่มี "มวล" มากมันก็ต้อง "หนัก" เป็นธรรมดา..."มวลกิเลส" ก็ฉันนั้น... ถ้ามีอยู่ในจิตในใจมาก มันก็ต้องหนักมาก...ในเมื่อหนักมาก มันก็ต้อง "ทุกข์"
                   มากแน่นอน..."ความสำคัญมั่นหมาย" นี่แหละที่จะทำให้เกิดความ "หนาแน่น" ของ "มวลกิเลส"...ความสำคัญมั่นหมายมาก...ความหนาแน่นของมวลกิเลสก็มาก...ความ
                   สำคัญมั่นหมายน้อย ความหนาแน่นของมวลกิเลสก็น้อย..ซึ่งถ้าไม่มีความสำคัญมั่นหมายใดๆ เลย ก็คงดีเน๊าะ..จะได้ไม่มี "มวล" ใดๆ เลย...ในจิตในใจของเราเช่นกัน..."
                                                                                                                                                                                                                                          (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

"ท่านหลวงตาน้อย" สนทนาธรรมอย่างเป็นกันเองกับ "ท่านพระอาจารย์อังคาร"

"ขอโอกาสนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์... ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกเจ้าค่ะ"
"ครอบครัวของอาจารย์รัศมี  พรหมพิชัย" และ "ครอบครัวของร.ต.อ.เดชชาติ  อาสว่าง" ขอโอกาสร่วมถ่ายรูปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
* * * * * * * * * * * *
"ท่ะอย์อั อัธั" ขณะพักภาวนาที่ "วัดป่านาคำน้อย"
ในช่วง "เดือนมีนาคม 2556"
คุณสุรพล ผิวขำ
(หลานชายหลวงพ่ออินทร์ถวาย)
เรียงจากซ้ายไปขวา คุณอักคร์กรร์ โสภณ เจ้าของกิจการนวดแผนไทย "หัตถา",
คุณนฤนาท สิงห์ลอ เจ้าของร้านกิจการ Chief Bakery House และ
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลีนิกวีระพันธ์ ผู้นำกลุ่มธัมมทานัง
คุณนพรัตช์ เกิดชัง
เจ้าของกิจการ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คณะญาติโยมถือโอกาสมาทำบุญกับ "หลวงพ่ออินทร์ถวาย"
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก"
"ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม"

...ร่วมกันใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์...

"ท่านพระอาจารย์อังคาร" เข้ากราบคารวะ "หลวงพ่ออินทร์ถวาย"

...ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ"หลวงพ่ออินทร์ถวาย"ขอรับ...
..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย" และคณะสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยม ที่โรงพยาบาลนายูง...
..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย" เมตตาเทศน์สั่งสอนญาติโยม เป็นบทธรรมะช่วงสั้นๆ ก่อนฉันจังหัน ซึ่งเป็นกิจวัตรของท่าน... หากท่านมิได้ติดกิจนิมนต์ที่ใด...
"ความสุขทางธรรม"
...หลังจาก "หลวงพ่ออินทร์ถวาย" แสดงธรรมแล้ว...คณะสงฆ์ก็ร่วมกันให้พรแก่ญาติโยม...
"กุฎิ" ที่ท่านพระอาจารย์พักภาวนา ณ "วัดป่านาคำน้อย"
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * * *
"ท่ะอย์อั อัธั" และญาติโยมที่มาเยี่ยมท่าน
ขณะพักภาวนาที่ "ถ้ำ...ในแถบจังหวัดลำปาง" ในช่วง "เดือนเมษายน 2556"
"ครอบครัวสุวรรณนามัย" ขึ้นไปสรงน้ำท่านพระอาจารย์อังคารที่้ถ้ำ.. เนื่องใน "วาระดิถีวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์"
เรียงจากซ้ายไปขวา คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ เจ้าของกิจการ
One Service Korsrang, คุณรัฐกร แก้วอ่วม นักศึกษา ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
Assistant Manager Globlex Securities
คุณรัฐกร แก้วอ่วม
- นักศึกษา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
CERN Summer Programme 2012 ณ Switzerland

- ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
..."ครอบครัวสุวรรณนามัย"... ผู้นำ กลุ่ม "ธัมมทานัง"...
"ครอบครัวคุณประพันธ์ อมรวิวัฒน์พงศ์" นักบัญชีระดับ 10 กฟผ. จังหวัดพิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
* * * * * ** * * * * *
"ท่ะอย์อั อัธั" และญาติโยมที่มาเยี่ยมท่าน
ขณะพักภาวนาที่ "ถ้ำ...ในแถบจังหวัดลำปาง" ใน "วันที่ 19 พฤษภาคม 2556"

...เช้าตรู่ของทุกวัน "ท่านพระอาจารย์อังคาร" จะลงจากถ้ำ...เพื่อมาบิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน...

...ชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์...
...ท่านพระอาจารย์นั่งให้พร แก่ญาติโยม...
...หลังจากบิณฑบาตแล้ว...ท่านพระอาจารย์ก็กลับไปฉันจังหันที่ "สำนักงานป่าไม้แจ้ซ้อน 2 ถ้ำผางาม"...
...ญาติโยมในหมู่บ้านและคุณวิชัย ก๋าอิน พนักงานราชการ
(พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) สบอ.13
(แพร่) สาขาลำปาง) (หัวหน้าสำนักงาน) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกท่าน

เป็นผู้คอยดูแลอุปัฏฐากท่านพระอาจารย์ ขณะที่ท่านพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำ...
...คุณยายนันทนา นาคอินทร์ และ คุณจุ๋ม, นุชนาถ มากทรัพย์...
สองยายหลานผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน...ร่วมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
...หลังจากฉันจังหันแล้ว...ท่านพระอาจารย์ก็กลับขึ้นไปพักที่ถ้ำ...ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น "กิจวัตรประจำวัน" ของท่านพระอาจารย์... ขณะที่พักภาวนาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้...
...คุณยายนันทนา นาคอินทร์... ผู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน"...มานิมนต์ "ท่านพระอาจารย์อังคาร" กลับวัด...เพื่อมาเป็นผู้นำของทุกคนในวัด
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน และอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป...
...ท่านพระอาจารย์พาญาติโยมนั่ง "ภาวนา" หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็...ที่ถ้ำ...
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * * * *
...ญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดลำปาง... ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดกิจการเพื่อความเป็นสิริมงคล ใน "วันที่ 20 พฤษภาคม 2556"

...ยามเช้า...ณ ที่พักรายเดือน-รายวัน "บ้คุม่"... ตามคำนิมนต์ของ "ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์" (เจ้าของกิจการ)...

"ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์" ถวายน้ำร้อนแด่ท่านพระอาจารย์
...จากนั้นแวะโปรด "บ้ทุ่วี รีร์"

...ตามคำนิมนต์ของ...

คุณสาธิต แพะขุนทด
เจ้าของกิจการ
"บ้ทุ่วี รีร์"
และ "ร้านพุทธมงคล"
...และ...
คุณทิราภรณ์ เขื่อนแก้ว
เจ้าของกิจการ
"บ้ทุ่วี รีร์"
และ "ร้านพุทธมงคล"
...ร่วมกันถวายจังหันและรับพรจากท่านพระอาจารย์...
เรียงจากซ้ายไปขวา : คุณแม่สุนีย์  สิริทวีเกษม เจ้าของกิจการร้านสังฆภัณฑ์ "ทวีสังฆภัณฑ์", คุณสาธิต  แพะขุดทด เจ้าของกิจการ "บ้ทุ่วี รีร์" และ ร้านสังฆภัณฑ์ "พุทธมงคล",
คุณทิราภรณ์  เขื่อนแก้ว เจ้าของกิจการ "บ้ทุ่วี รีร์" และ ร้านสังฆภัณฑ์ "พุทธมงคล", คุณธิดารัตน์  เขื่อนแก้ว เจ้าของกิจการร้านสังฆภัณฑ์ "ทวีสังฆภัณฑ์"
และ คุณโสมศิริ  เขื่อนแก้ว เจ้าของกิจการร้านสังฆภัณฑ์ "ทวีสังฆภัณฑ์"
"พร้อมกันนั้น...ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ด้วยค่ะ"
จากนั้นแวะโปรด ฟาร์มแกะ "Hug You" อ.เกาะคา
"แกะน้อย" ขนปุย
"Wonderful View"
ตามคำนิมนต์ของ "คุณพัฒนา บุญเป็ง"
CEO ฟาร์มแกะ "Hug You"
 
(-; ร้านอาหาร...เค้าก็มี อิ อิ ;-)
...สนทนาธรรม...
จากนั้นแวะโปรด "พิพิธภัณฑ์มิดี"
ตามคำนิมนต์ของ "คุณพนาสิน ธนบดีสกุล" เจ้าของ "พิพิธภัณฑ์มิดี" แต่เนื่องจากติดกิจธุระ...
จึงให้ "คุณพัฒนา บุญเป็ง" ดูแลท่านพระอาจารย์แทน
อาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิค
แห่งแรกของลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิค
และศิลปะให้กับสาธารณชน รักษาเตามังกรโบราณที่เก่าแก่ให้เป็นสมบัติของลำปางและประเทศไทย

ฟังบรรยายประวัติของ "พิพิธภัณฑ์มิดี"

ท่านพระอาจารย์ : "..."แค่หีบเพียงใบเดียว" มาจากถิ่นกำเนิดแดนไกลแท้ๆ ยังสามารถมาสร้างตำนานในถิ่นใหม่ได้...นี่หรือที่บอกว่า...ประเทศนี้มีการแบ่งแยกชนชั้น
...ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พวกคุณทั้งหลาย..."ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญู" เหมือน"อาปาอี้" ท่านนี้หรือเปล่าล่ะ..จึงอยากจะร่ำจะรวยอย่างเขาบ้างน่ะ!!?..."

...ขอโอกาสร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์...ซึ่งข้างหลังของภาพเป็น "เตามังกรโบราณ" ค่ะ...
รูปภาพผลงานเซรามิคยุคใหม่ใน"พิพิธภัณฑ์มิดี"
...ขอโอกาสร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์...
คุณภัทราภรณ์ กันยะมี (ผู้ใฝ่ธรรม)
กำลังศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ
..."มิดี" วาดลวดลายของชามเป็น "รูปไก่" เพราะ "ไก่มีความขยัน" ค่ะ...
* * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *