ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมตตาไปโปรดตามคำนิมนต์ของ นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแสดงธรรม ณ ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์
ที่ 9 สิงหาคม 2562
                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก
พระสิทธิ์  จันทปัญโญ (ไตรบัญญัติกุล) บุตรชายของ คุณสุทธิ  สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ในตอนค่ำของ
...วันที่ 8 สิงหาคม 2562
"คุณพ่อตี๋"
"คุณแม่แจ๋ว"
***ท่านเจ้าของบ้าน...ที่ท่านพระอาจารย์ไปพัก ในคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ เมืองขอนแก่น***
นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณชัยรัชต์  ภูตาณุเดชา
ผู้จัดการ หจก.ส.สหกิจวิศวกรรม
***ผู้ที่มากราบเรียนขอความเมตตาท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ไปโปรดที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น***
เวลาประมาณ 19.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติธรรมของบ้าน "คุณพ่อตี๋" และ "คุณแม่แจ๋ว"
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(โยมน้องเขยของท่านพระอาจารย์)
คุณศิริลักษณ์  ณ หนองคาย
ภรรยาของ...
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(โยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
ร่าเริงในธรรม
ร่วมกันน้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
รศ.พญ.วิมลรัตน์  ศรีราช อดีตหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...กราบสนทนานอกรอบกับท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ตอนเช้า...ของวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ร่วมกันเตรียมอาหารคาว - หวาน ถวายจังหันเช้า
ท่านพระอาจารย์และพระติดตามออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
น้อมทำบุญตักบาตร
นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตร
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"คุณแม่แจ๋ว"...ท่านเจ้าของบ้านผู้ใจบุญ น้อมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ขออนุุโมทนาบุญกับ...นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา พ.จุฬาลงกรณ์
"คุณพ่อตี๋"...ท่านเจ้าของบ้านผู้ใฝ่ธรรม น้อมทำบุญตักบาตรกับท่านพระอาจารย์
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ญาติธรรมที่มาร่วมบุญ
ช่วยกันทยอยจัดส่งอาหารถวายจังหัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติธรรม...ร่วมอนุโมทนาบุญ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม***
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องเก็บสรีระสังขารของ...หลวงปู่คูณ  ปริสุทโธ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อไปถึง ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เข้ากราบรูปเหมือนของหลวงปู่คูณ  ปริสุทโธ
นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...ได้กล่าวเกริ่นนำให้กับท่านผู้เข้าร่วมฟังธรรม
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดคณะที่เข้าฟังธรรม
...ในโอกาสนี้...
 
พระอิทธิพล  สุจิตโต
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันขันธมาลา
จ.ร้อยเอ็ด
พระสิทธิ์  จันทปัญโญ
พระติดตามท่านพระอาจารย์
***จดจ่อในธรรม***
ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.อนัน  ศรีพนัสกุล
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรม 1
ภาควิชาศัลยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.ธราธิป  ศรีสุข
ภาควิชาศัลยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.ธเนศ  รังษีขจี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และการสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.พญ.วิไลวรรณ  หม้อทอง
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภญ.สุณิสา  สังข์หล่อ
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
โดยติดตามลิ้งค์ไปที่
https://youtu.be/XRCIzZHpFtY
เพื่อประกอบในการพิจารณาธรรม
        

                        "...อาศัย"พุทโธ"...เป็นพลังงานผลักดันไปสู่ความสงบ...แล้วค่อยถอดองค์ประกอบของ "ธาตุขันธ์"...ไปถึงที่หมายจริงแค่..."ตัวรู้" แล้วเมื่อสำเร็จเห็นจริงตามเป็นจริงก็...ไม่มีอะไรมีอยู่จริง...ตื่นอยู่ เบิกบานอยู่ ...กับความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วของสรรพสิ่ง ...ที่...เป็น...อยู่...คือ...IS...AM...ARE ...ง่าย ๆ แต่ความอดทนอดกลั้นความพยายามที่จะให้บังเกิดผลประมาณควันที่ถูกปลดปล่อยออกมานั่นแหละ 555 !!!..."

                                               (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

ถามปัญหาธรรมะกับท่านพระอาจารย์
ธรรมะ...พาสุขใจ
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
ดร.นพ.สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์
พระอิทธิพล  สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันขันธมาลา จ.ร้อยเอ็ด...ได้นำกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขมะตุโน ภันเตฯ
น้อมถวายพานธูป - เทียนแพ ขมาแด่ท่านพระอาจารย์
ผศ.นพ.ธเนศ  รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เป็นตัวแทนฆราวาสถวายพวงมาลัยแด่ท่านพระอาจารย์
ขมามะ ภันเต
สาธุ...ภันเต
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ