บรรยายธรรมประจำเดือนมกราคม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ
... วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระรัตนตรัย
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.พวงเพชร วารี
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ดามรัศมน   สุรางกูร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส
บริษัทพระนครยนตรการ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
อ.กัณภัค  ตัณฑสิทธิ์
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.วิลาสินี  หมายเจริญศรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัชชา  เพียชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี
กสทช.เขต 10  พิษณุโลก
นสพ.จิรัฏฐ์   โตสิบพนม
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องเบนซ์" นักศึกษาชั้นปีที่ 5
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณรัตนา   อินต๊ะจันทร์
เจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
   เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณชยุต  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปรียา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
พิษณุโลก
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ทำให้มาก...เจริญให้มาก ซึ่งลมอัสสาสะ - ปัสสาสะ
***ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม...กับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
***ร่าเริงในธรรม***
***ปุจฉา - วิสัชนา ***

              "...พระพุทธเจ้าให้ภาวนา จากน้อยไปหามาก เป็นพลังงานซึมซับ ทำบ่อย ๆ สติจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ จิตก็จะมีกำลังขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะสามารถผลิตปัญญาที่มีคุณภาพ จะเป็นภูมิคุ้มกันจิตไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้เราต้องเจอมันแน่นอน ในที่ทำงานของเรา ในบ้านของเรา ตามถนนหนทางที่สาธารณะ ไม่ใช่ที่อยู่ของพระอรหันต์ เป็นที่อยู่ของคนมีกิเลสด้วยกัน ทำยังไงเราจะอยู่ร่วมกับคนมีกิเลสด้วยกันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ เขาก็มีกิเลส เราก็มีกิเลส ต้องหันมาเตรียมตัวที่จะบริหารจัดการตัวเอง ไม่ใช่ไปบริหารจัดการคนอื่นเขา พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่ง สอนให้หันมาบริหารจัดการตัวเอง ทำยังไงจะอยู่ร่วมกับมันได้ มันมีอยู่ก่อนเรามาเกิดแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ เราปฏิเสธกลางวันกลางคืนไม่ได้หรอก กลางวันมันร้อน หาพัดลมหาแอร์ กลางคืนมันมืดหาเทียนไข ตะเกียง ไฟฟ้า ผลิตปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่กับสภาวแวดล้อมตามความเป็นจริงให้ได้ เราทำได้แค่นี้ เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เหมือนกัน คนดีคนเลวสิ่งดีสิ่งเลว เหมือนกลางวันและกลางคืน คือมันมีอยู่แล้ว เราตายไปเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ เราไม่มาเกิดเลยมันก็เป็นแบบนี้ เป็นเรื่องของคนสัตว์สิ่งของ มันมีอยู่แบบนี้อยู่แล้ว ทำยังไงจะอยู่ร่วมกับมันได้ ก็คือการที่จะต้องกันมาบริหารจัดการตัวเอง ที่จะลดละความสำคัญมั่นหมายในการที่จะไปละเมิดเบียดเบียนกันให้มันขุ่นมัวในใจ ซึ่งโอกาสที่จะต่อยอดความสงบมันก็ยาก ถ้าไม่มีความสงบรองรับ เราก็จะต่อยอดปัญญาในกองสังขารไม่ได้ ในมุมของเรา เราจะเน้นธรรมะในการอยู่ร่วมกัน อยู่ด้วยกันกระทบกันโน่นนั่นนี่ พยายามควบคุมใจตนเอง บริหารจัดการใจตัวเอง ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ถ้าเราควบคุมได้ มีเวลาส่วนตัวจะต่อยอดความสงบ มันก็ง่าย..."

                                                                          

                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***

อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ