บรรยายธรรมประจำเดือนสิงหาคม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ
... วันพฤหัสบดี ที่  29 สิงหาคม 2562
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...    
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม...กับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ถามปัญหาธรรม - สนทนาธรรม

                                                           องค์ความรู้ใหม่
             "...สิ่งที่เรารู้อยู่เดี๋ยวนี้ คือความรู้ของคนอื่นล้วน ๆ ...เป็นผลงานวิจัยของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์สาวก...เมื่อรู้แล้วก็ให้ย้อนมาเริ่มต้นทำงานวิจัยของตนเองได้แล้ว เพราะเมื่อไรที่เป็นผลงานวิจัยของเราเอง มันจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มันจะไม่มีความลังเลสงสัยในทุกมิติ...นั่นล่ะ "ปัจจัตตัง" ...รู้เองเห็นเอง..."สันทิฏฐิโก" ผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้โดยตนเอง...แต่เวลาที่ใช้ไปกับการอ่านงานวิจัยของคนอื่น...กับการทำงานวิจัยของตนเอง... ต่างกันแน่นอน...แล้วก็ความยุ่งยากลำบากซับซ้อนต่างกันแน่นอน..."

                                                    (บางตอนในการแสดงธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

                                                        The New Wisdom
             "...The wisdom that we currently have, in term of dhamma,totally comes from other's research; that of the buddha's and his disciples'. Using that knowledge as a guideline, lets come and start our own research... create our new wisdom... Because when it's our own work, we will understand it from the beginning till the end in full validity, from all angles and in every dimensions... That is "Phat - jat - tang" (Self-enligtherment) - the wisdom created by our own experiments / experiences... That is "San - thi - ti - go" - to see with our own sight... And ofcourse the time it takes to read other's fully finished research compared to completing your own will definitely differ... As well as the level of difficulty, hardship, and complexity..."

                                                                                  The Ven. Angkarn  Aggadhammo

อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.พลวุฒิ  แจ่มฟ้า รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องเบนซ์" นักศึกษาชั้นปีที่ 5
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณอ่อนรัตน์   อิ่นมะโน
นักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับ
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ