บรรยายธรรม ณ ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 200
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อ... วันที่ 17 มกราคม 2562

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ บริเวณรอบนอกของ...ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
บรรยากาศในทำบุญตักบาตรของ...บุคคลากรของ กฟภ.(สำนักงานใหญ่) พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธา
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
กล่าวคำอาราธนาศีล - รับศีล โดยพร้อมเพรียงกัน
คุณสุนิพนธ์   คุ้มอ่ำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
...ซึ่งเป็น...
เลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.

ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
คุณอนุโลม  อุตมะพันธุ์
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณประเสริฐ  ใจเจริญทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
***น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เวลาประมาณ 12.00 น. บุคคลากรของ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)ได้มาที่ ชมรมพุทธศาสน์ กฟภ. อีกรอบเพื่อ...
ฟังธรรมจาก...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก
การรับฟังธรรมหากกระทำเฉกเช่น... "ภาชนะเปล่า" ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

        "...เราต้องเข้าใจใน "กฎแห่งกรรม" ของสรรพสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามนั้น..."สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"...กรรมบังคับให้รักชอบในสิ่งนั้น ๆ ...หากอยู่ในวิสัยที่จะบอกสอนได้ก็บอกสอนไปแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะบอกสอนได้ก็วางเฉยซะ...จะไปเปลี่ยนมุมมองของใครนั้นมันยาก...พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถโปรดคนอินเดียได้ทั้งหมดเลย..."เมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์" ...กิเลสมันรู้ว่าเราเป็นคนดี มันไม่นำสิ่งเลว มากวนใจเราหลอก แต่มันจะนำเรื่องดี ๆ สิ่งดี ๆ นี่แหละมากวนเรา...แล้วเราก็ไม่สงบ เพราะติดดีนั่นแหละ เราจึงทุกข์อยู่กับเรื่อง ดี ๆ สิ่งดี ๆ ที่เราทำทั้งนั้น...ฉะนั้นดีก็ไม่เอา ชั่วก็ไม่เอา...จึงจะเป็นทางก้าวไปสู่ "ความพ้นทุกข์"..."

                                                                                  (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

***ทำสมาธิพร้อมไปในขณะฟังธรรม***
บรรยากาศในการฟังธรรม
เมื่อถึงเวลาอันสมควร...ลำดับต่อมา คุณสุนิพนธ์   คุ้มอ่ำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ซึ่งเป็น... เลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
ได้น้อมถวายใบปวารณาปัจจัย เพื่อทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ สาธุ สาธุ