ประมวลภาพของ...นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดทำโครงการมาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อ
วันที่ 6 - 12 มกราคม 2562
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ....สาธุ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมในตอนค่ำของในแต่ละวันนั้น...ทุก ๆ คนจะรวมตัวกันที่ "ศาลาปราบเซียน" ของ วัดป่าน้ำโจน
ซึ่ง...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
 
***รู้แล้ววางเป็น "มรรค"...รู้แล้วยึดเป็น "สมุทัย"***
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
 สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
สวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ท่านพระอาจารย์เมตตา...อบรมสั่งสอนพระและญาติโยม
จดจ่อในธรรม
สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
กิจกรรมในตอนเช้า...ของแต่ละวัน ที่น้อง ๆ มาพักปฏิบัติธรรม ได้ทำกัน
ช่วยกันเตรียมอาหารถวายจังหันพระ
เก็บล้างความสะอาดภาชนะ...ซึ่งทุก ๆ คนได้ช่วยกันทำ
ที่บริเวณส่วนของโรงครัววัด
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาอบรมเด็ก ๆ ในยามเช้า
 
         ท่านพระอาจารย์...จะย้ำเสมอว่า บุคคลในสังคมที่มาอยู่ร่วมกัน ซึ่งต่างคนต่างก็มีกิเลส ทำยังไงจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบร่มเย็น... "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกัน" เป็น ธรรมะขั้นพื้นฐาน สำหรับฆราวาส ...ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
ที่ศาลา...ของวัดป่าน้ำโจน
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์ วิศวกรอิสระ...นำน้อง ๆ นิสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
อาหารที่ลำเลียงส่งต่อมายัง น้อง ๆ ผู้ปฏิบัติธรรม ศีล 8
"โภชเนมัตตัญญุตา"... รู้จักประมาณในการขบฉัน (สำหรับศีล 8 รับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดียว)
บรรยากาศภายในศาลา... ช่วงถวายจังหัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
พิจารณาอาหาร
รับประทานอาหารร่วมกัน
ในช่วงบ่าย...ของแต่ละวัน ท่านพระอาจารย์จะนำนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกความนิ่ง... ฝึกสติ
***ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                       (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ท่านเฉลิมวุฒิ  เครืออินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
ได้ถือโอกาสพาคณะจากศาลปกครอง พิษณุโลก มากราบท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ในส่วนของ...โรงครัว คณะจากศาลปกครอง พิษณุโลก กราบลาท่านพระอาจารย์กลับ
ท่านเฉลิมวุฒิ  เครืออินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
กิจกรรมภาคบ่าย...ช่วยกันกวาดตาดลานวัด
ทำความสะอาดเสนาสนะร่วมกัน
ในวันสุดท้าย...ที่จะกลับ
น้อง ๆ ที่มาพักปฏิบัติธรรมได้ร่วมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับเด็ก ๆ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ก่อนเดินทางกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ... ขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ