ประมวลภาพ ...นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยนเรศวร พักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
เมื่อ
วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมในตอนค่ำ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณศุภนุช   สุขภารังษี
ไฟแนนซ์
บ.พรอคเตอร์ แกรมเบิล จำกัด
คุณชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
"อ.กล้วย"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณณัฐวุฒิ   ปั้นลี้
นักประชาสัมพันธ์งานกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รับผิดชอบมาเป็นผู้ดูแลน้อง ๆ
นิสิตแพทย์ที่จัดทำโครงการ
มาในครั้งนี้
)
***จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจารย์

        "...วิถีชีวิตที่พวกคุณเลือกเดินมาทางนี้(เป็นหมอ)...ก็คงคิดที่จะเป็นที่พึ่งของคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นหล่ะถูกแล้ว...นับว่ามีจิตเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง...แต่ก่อนที่จะให้คนอื่นได้พึ่ง พวกคุณจำเป็นที่จะต้องพึ่งตัวเองให้ได้เสียก่อน...คือนอกจากจะขยันมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ในทางวิชาการแล้ว พวกคุณจะต้อง เข้มแข็งมากทั้งร่างกายและจิตใจ...โดยเฉพาะทางด้าน "จิตใจ" นี่แหละสำคัญที่สุด...ตาผ่านรูปให้เฉย ๆ หูก็ผ่านเสียงให้เฉย ๆ แต่ตัว "ประมวลผล" ที่อยู่ภายในนี่แหละที่จะนำทุกข์หรือสุขมาให้พวกเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย...พวกคุณจะต้องทนต่อ "แรงกดดัน" จากหลากหลายเรื่องราว หลากหลายผู้คน มากกว่าคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ถ้าพวกคุณไม่ "นิ่ง" (จิตใจ) นั่นหมายถึง "ความเสี่ยง" ของชีวิตคนไข้ ของคนตกทุกข์ได้ยากที่หวังมาพึ่งวิชาความรู้...ความเมตตา...ความเอื้ออารีของพวกคุณ...จงจำไว้อยู่เสมอ "เราไม่สามารถไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราเสมอไป เรามีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหารจัดการตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งที่ไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ให้ได้เท่านั้นแหละ"...อย่างคนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี ก็เลยทำให้เราทุกข์...ต้องให้ "เขาเหล่านั้น" หรือ "สิ่งเหล่านั้น" ปรับตัวเข้าหาเราให้ได้ดั่งใจเราซะก่อน เราจึงจะพอใจจึงจะมีความสุข...ชาตินี้ก็..."ฝันได้แต่อย่าหวัง" หล่ะนะ...คนไม่ดีทำสิ่งไม่ดีมันก็ถูกแล้ว...Standard ของคนเลวก็ต้องทำเลว...ถ้าเขาทำดีเขาก็ต่ำกว่ามาตราฐานของเขาแล้ว...ที่สำคัญเราอยู่ร่วมกับคนที่มีกิเลสด้วยกันมากกว่าอยู่ร่วมกับผู้หมดกิเลสแล้ว การกระทบกระทั่งกันย่อมจะมีบ้างเป็นธรรมดา...เพราะคนมีกิเลสมันก็ผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าเขาหรือเรา...ตรงนั้นเขาอาจจะด้อย ก็เลยดูเหมือนว่าเราจะดี...แต่ในส่วนที่ดีของเขา เราอาจจะด้อยก็ได้...ซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าคุณจะดีหรือเลวปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรม คุณก็จะต้องประสบพบเจอกับทั้งสองอย่าง คือ ทั้งคนดีหรือคนเลว ทั้งสิ่งดีหรือสิ่งเลว...มันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว...เพราะฉะนั้นอะไรที่พอจะพูดจะคุยกันได้ก็พูดคุยกันไป หากพูดไปแล้วจะเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายก็เว้นซะ...เขายอมรับเรา เราก็คุยด้วย ก็คบหาสมาคมกันไป...หากเขาไม่ยอมรับเราก็เป็นสิทธิ์ของเขา ก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปละเมิดเขา...มันก็จบ !!!
             อย่างพระพุทธเจ้า พระองค์ไปบิณฑบาต พระองค์ก็ไม่ได้ถามชาวบ้านว่า..."ดูก่อนคุณโยม!... คุณโยมหมดกิเลสแล้วหรือยังจึงมาใส่บาตรตถาคตนี่ ? " หรือว่า "เอ! พระอรหันต์อยู่ที่ไหนหนอ เราตถาคตจะไปโปรด..." พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้น...พระองค์ก็ไปโปรดคนมีกิเลส...พระองค์ก็เมตตาสงสารคนที่มีกิเลสนี่แหละ ถ้าพอจะบอกได้สอนได้ พระองค์ก็ทรงบอกทรงสอน หากบอกไม่ได้สอนไม่ได้ก็ทรงอุเบกขา วางเฉยไม่ไปซ้ำเติมใครให้เดือดร้อน..
             ...แล้วพวกเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายที่กิเลสยังมีอยู่เต็มหัวใจ แต่ยังไปรังเกียจดูถูกเหยียดหยามคนมีกิเลสด้วยกันจนเกินไป มันก็คงจะมีแต่ "ทุกข์" กับ "ทุกข์" เท่านั้นแหละ อย่าว่าแต่ชาตินี้เลย ต่อให้ชาติหน้าภพหน้าก็ยัง "ทุกข์" อีก...ถ้ายังไม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ เปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ซะเดี๋ยวนี้..."                                                                                                                                                                            

                                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

เก็บสิ่งที่ดี...ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมตั้งใจฟังธรรม...ด้วยใจที่จดจ่อ
ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
กิจกรรมร่วมกัน...ในกลุ่มนิสิตแพทย์ (..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...)
สนทนากับท่านพระอาจารย์ในภาคเช้า...ช่วงก่อนฉันจังหัน
เก็บ "ธรรม"... เพื่อนำไป "ทำ"
น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับน้อง ๆ ทุก ๆ คน ด้วยนะคะ
บรรยากาศในการทำบุญ
น้อมรับพร
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมร่วมกัน...หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
...เก็บความเรียบร้อย ในส่วนโรงครัว...
และเก็บความสะอาดศาลา
กิจกรรมในช่วงบ่าย
ท่านพระอาจารย์...นำนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกความนิ่ง...ฝึกความอดทนอดกลั้น
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์เมตตาอบรมสั่งสอน น้อง ๆ นิสิตแพทย์
สาระธรรม...กับคนรุ่นใหม่
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ...ขออนุโมทนาบุญกับน้อง ๆ ทุก ๆ คน ด้วยค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป นะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *