ประมวลภาพ...กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำโดย รศ.นุชนาฏ   ดีเจริญ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม ... ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***กิจกรรม ในช่วงเช้า***
ธรรมะในภาคปฏิบัติ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
เตรียมตัวทำบุญใส่บาตร
สามอย่างที่องค์พระศาสดาของเราสอนให้แก่ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรทำ คือ...ทาน ศีล ภาวนา
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
ที่..."ศาลาปราบเซียน"
คุณจันทร์ดี   ปัญญาถา
...ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
โครงการในครั้งนี้...
*** บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน***
ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของ..."คุณดวง" (จากกรุงเทพมหานคร) ด้วยนะคะ
อนุโมทนาในบุญร่วมกัน...สาธุ...สาธุ
น้อมรับพรอันประเสริฐจาก..."ท่านผู้เจริญ"
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
***กิจกรรมในช่วงบ่าย...หลังจากพักผ่อนตามอัธยาศัย***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม ...เพื่อนำสิ่งที่ดีไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
รศ.นุชนาฏ   ดีเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจุฑาชูพันธ์  สุขเกษมทวีโภค
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
         "...ไปอยู่ที่ไหน...องค์กรไหน...สังคมไหน...ก็ต้องรู้จักยอมรับ "กฎกติกา" ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของสถานที่นั้น ๆ ...ถึงจะเรียกได้ว่า..."เป็นผู้เจริญแล้ว" สมกับที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมา..."
                                                                                      (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา อีก 1 ชั่วโมง
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***

                                                                "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                   (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ทำข้อวัตรในช่วงบ่าย...กวาดลานวัด
***กิจกรรมในภาคค่ำ***
บรรยากาศในการฟังธรรม...เฮฮาอย่างมีสาระธรรม
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
หลังจากนั้น...นำนั่งสมาธิภาวนา
***หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข***
ก่อนกลับ...คณะกองกิจการนิสิต ได้ร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์
พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะค...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ