"โลกสวยด้วยมือเรา" ...เพื่อสนองพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์...
ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ณ วัดป่าน้ำโจน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นี่คือ...เมล็ดของ "มะค่าโมง" ที่ท่านพระอาจารย์ให้โยมเก็บมาจาก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ที่จะเตรียมนำไปปลูก
โดยนักเรียน...
...ของโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง..ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
นำโดย...คุณสมหวัง   บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
และคณะครู...ของโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
พร้อมทั้ง...นักเรียนของโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
ร่วมกันปลูก เมล็ดต้นมะค่าโมง... เพื่อป้องกันโลกร้อน เพื่อสนองพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ของล้นเกล้าของทั้งสองพระองค์
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในการทำความดีครั้งนี้...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
           
หลังจากทำความดีเสร็จเรียบร้อย... คุณสมหวัง    บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
นำ...คณะครู
และนักเรียน ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

                                                                                             ...จิตสำนึก...                   
                           "...ในเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็น่าที่จะได้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นด้วยนะ...ความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องสามารถนำไปบริหารจัดการชีวิต
ของตัวเองได้ด้วย... ไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อสอบเอาคะแนนเฉย ๆ...  เราเคยเห็นคนมีการศึกษาสูง  ๆ มีหน้าที่การงานดี  ๆ หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิต
..แต่เราก็เคยเห็นคนที่เรียนมาน้อยแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต ก็มีเหมือนกัน... ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ทั้งได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาดีและด้อยการ
ศึกษา ที่ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเหมือนกันก็มี...ซึ่งบางคนยอมรับกับสภาพของตัวเองไม่ได้ถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มี...ประเภทหลังนี้ถ้าพูดในแง่ "ทางโลก" ความรู้ที่มีคงเอาไว้สอบเพื่อเอาแผ่นกระดาษ (ใบประกาศนียบัตร / ใบปริญญา)  ไว้การันตีตัวเองว่าได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้นล่ะมั้ง...  คงไม่ได้มีไว้เพื่อบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง ให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้..แต่ถ้าพูดในแง่ของ "ทางธรรม" ก็คงเป็นเรื่องของ "กรรม" ล่ะนะ.. ดังนั้นความรู้ความสามารถ  ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในตำราแต่เพียงอย่างเดียว    ก็คงไม่สามารถที่จะรับรองได้หรอกว่าคุณจะประสบกับผลสำเร็จ... ประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตเสมอไป...                        
                ...หากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะรับรองได้ว่า..คุณจะมีความทุกข์ที่น้อยมากอยู่เสมอ... ไม่ว่าคุณจะประสบกับสิ่งที่พึงหวังหรือผิดหวัง.."จิตสำนึกที่ดี" ไง!!!..จิตสำนึกที่อยู่บนพื้นฐานของ "ธรรมะ"...จิตสำนึกที่เป็นธรรม..พึงเตือนตนเองอยู่เสมอ..อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด ...แต่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงหรอก
...ในเมื่อมันเกิดได้มันก็ดับได้..หัดมีจิตสาธารณะ...รู้จักการให้...รู้จักการเสียสละ ให้มาก ๆ เข้าไว้...จะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้าน จิตใจ...มันจะได้ไม่เหวี่ยงไป
สุดขั้ว...เมื่อสมหวังหรือผิดหวัง..."                (พระอาจารย์อังคาร)
                                                                                                                
                                                                                                            
  ...Being Conscious...
                   "  The one who has good opportunity to study should be good conscious also. The real knowledge must be able to administer one's
own life too. Not only have it for taking examination.
                   I have ever seen highly educated men with good job and low educated men, both are successful in their life. At the same time there
are  a lot of people who are high education and low education,  both are  not successful in their life which some  of them can not  accept  own
status  until  they  commited  suicide.  In  society  of  the  world,  these  people  study  for getting certificated education in order to guarantee
themselves that they used of study, but they can not use it administer their life to live in the midst of intricate, riotous and disputable society.
Even if talk about "Dhamma" way, it may be the title of "Kamma".
                     So the  knowledge  which only  study from a text book is not enough to guarantee that  you will  suceed and be happy in your life
also.  However  there is  one thing  that can  guarantee you that you always get little suffering. Eventhough you may be hopeful or hopeless as
well as this is called "Good Conscious".
                    The  conscious  which bases on  "Dhamma"  is to remind yourself that don't  worry what will happen ,  let it go. Everything is
impermanent ,  there is arising, there is decay. Remind yourself  to  be   "Public Spirit"  and  know  how  to  give,  donate a lot in order to  
vaccinate your mind from "Over Feeling" when you get hopeful and hopeless."
                                                                                                                                                                        Translated by : Russamee   Prompichai

                                                                                                
                                                                                              

รับพรก่อนกลับ...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ