ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำรับบาตรและบรรยายธรรม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
 "บ้านแม่"...หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค
(ถนนเลียบด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ซอย โยธินพัฒนา 3 แยก 6) กรุงเทพมหานคร

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
 "บ้านแม่"...หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค
ญาติโยมเตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ...ออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยม
น้อมสร้างทานบารมี
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ของญาติธรรม "บ้านแม่" หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค
คุณแม่เปี่ยมศรี   ขนอม
คุณกาญจนา   ขนอม "คุณกุ้ง"
***ผู้ที่มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้กับกัลยาณมิตร ได้มาทำบุญและรับฟังธรรมะ จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ***
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ...สาธุค่ะ
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับโยมอย่างเป็นกันเอง
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
กราบพระ...รับศีล
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ ฯ
ร่วมกันลำเลียงอาหารคาว - หวาน เพื่อน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
คุณกาญจนา   ขนอม เป็นตัวแทนคณะ...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากฉันจังหันเสร็จเรียบร้อย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างสูงสุด
 

ชั่ว / ดี
"...ไฟมันร้อน...น้ำแข็งมันเย็น...แต่ถ้าปล่อยวางไม่เป็น...มันก็ทำให้ "ทุกข์"
เหมือนกันนั่นแหละ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้..."ละชั่ว" แล้วก็ "ทำดี" แต่ถ้า "ติดดี"
ก็เหมือนจับก้อนน้ำแข็งโดยไม่ปล่อยมือนั่นล่ะ
!!!..."

(บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณแม่เปี่ยมศรี   ขนอม...น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์...สาธุค่ะ
 
 
คุณกาญจนา   ขนอม...ได้นำหมู่คณะกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
น้อมถวายพานธุูป - เทียนแพ ขอขมา
ขมามะ ภันแต...สาธุ
...ปิติในธรรม...
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
เมื่อออกจาก "บ้านแม่" หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค ...คุณวีระชัย  สุวรรณน้อย ได้กราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่บ้านของตนเอง
ได้มี...ครอบครัว พร้อมทั้งญาติ ๆ อีกทั้งญาติธรรมและผู้มีพระคุณกับ
คุณวีระชัย  สุวรรณน้อย มาร่วมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์
ท่านภัทรศักดิ์  วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...ได้ถือโอกาสมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ