วับูปี 2563
ที่ ...วัดป่าน้ำโจน... ได้มีญาติโยมมาร่วมทำบุญเนื่องในวันเพ็ญเดือน 3
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่..."ท่านผู้ทรงศีล"
ผู้ที่ "มีบุญ"...จึงคิดที่จะ "ทำบุญ"
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
โภชเนมัตตัญญุตา...รู้จักประมาณในการขบฉัน
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
บรรยากาศในตอนค่ำ
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กล่าวคำบูชา..."วับูชา"
น้อมตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำบูชาวันเพ็ญเดือน 3 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
จุดเทียนบูชา
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...นำเวียนประทักษิณบูชา "วันมาฆบูชา"
 
        "วันเพ็ญเดือน ๓" พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วย "ฤกษ์มาฆะ" ตรงกับวันที่ "พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า" ได้ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ขึ้น....."ภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์"...ล้วนแต่..."พระขีณาสพ"...อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ไม่มีใครเรียก มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่าย....การประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วย "องค์  ๔" ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ได้ "มีครั้งเดียว" เท่านั้น
น้อมระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆเจ้า
 
 
 
 
ท่านพระอาจารย์... นำวางเครื่องสักการะ อันมี เทียน ดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย
น้อมบูชาด้วยดวงประทีป
ฟังธรรมจาก...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ร่าเริงในธรรม

        "...เราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่ง พระองค์เป็นพระศาสดาได้ก็เพราะพระองค์เปลี่ยนแปลงความเห็นของตัวเอง เปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเอง เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง เราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ โลกเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดมันก็เป็นของมันอยู่แบบนี้ ไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของ เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว  เหมือนเราจะบริหารจัดการไม่ให้ตะวันขึ้นหรือตะวันตกดิน มันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือจะอยู่กับมันยังไงเวลาตะวันมันขึ้นหรือตะวันตกดิน..."

             
                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ