...ประมวลภาพช่วง...
วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2560
ที่ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ได้เมตตาไปโปรดญาติโยมชาว
จังหวัดลำปาง และ จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่...พาร์ทเมนท์ "บ้านคุณแม่"...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม เมตตาไปพักโปรดชาวลำปาง
ในช่วงค่ำของแต่ละวัน ...ท่านพระอาจารย์ ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นำนั่งสมาธิภาวนา
คุณเธียรชัย  จันทร์ตระกูล
บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย จำกัด
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณสุริยา   เกตตะพันธุ์
Valentine House
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์
อพาร์ทเมนท์..."บ้านคุณแม่"
"น้องช้าง"
ลูกชายคนเก่งของ
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์
คุณสุนันทา   เกตตะพันธุ์ Valentine House
คุณพีระรักษ์   พิชญกุล
เจ้าของ หจก.นรงค์ชัย
ตัวแทนจำหน่าย YANMAR
จ.ลำปาง

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจาย์

                                                                                                                          "ดีพร้อม"
            "...ทำดีแล้วก็อย่าติดดี"...จงแสดงความปรารถนาดี (ทั้งกาย วาจา ใจ) ไปถึงเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่อาศัยอยู่ในวัฏสงสารนี้ให้เป็นนิสัยไว้..."จิต" จะได้อ่อนโยน มันจะได้รู้สึกโปร่งเบา...ถ้าตายแล้วยังมาเกิดอีก...ก็จะเกิดในภพชาติที่ดีที่สูง...ทั้งรูปร่างลักษณะ...สถานภาพทางสังคม...ฐานะทางครอบครัว... เรียกว่า "ดีพร้อม" ว่างั้นเถอะ!!!... ส่วน "จิต" ที่ยึดติดไม่ว่า "เลว" หรือ "ดี" ก็จะเป็น "จิตที่หยาบ" จึงเป็นเหตุทำให้ตัวเองรู้สึก "หนัก" อยู่นั่นแล้ว...ทั้งๆที่มองมุมไหนก็ "ถูก" หมด "ดี" หมดในความรู้ความเห็นของตัวเอง...แต่ก็ยังรู้สึก "ทุกข์" อยู่นั่นล่ะ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละชั่ว ทำดี ถึงที่สุดก็ต้องทำ "จิต" ให้ "บริสุทธิ์" ซะจะได้ไม่ต้อง "หนัก" ก็เลยไม่ต้อง "ทุกข์" ไง !!!..."

                                                                                                  (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ร่าเริงในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
คุณทิราภรณ์   เขื่อนแก้ว เจ้าของร้านอาหาร "กะติ๊บหลวง" และ "บ้านนม"...น้อมถวายผ้าขาวพับแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้เย็บตัดจีวร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
ในช่วงเช้า...ที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่...พาร์ทเมนท์ "บ้านคุณแม่"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
"ฝาบาตร"...มีไว้ใส่น้ำล้างมือ (สำหรับท่านพระอาจารย์)
ญาติธรรมชาว จ.ลำปาง ได้นำอาหารคาว - หวาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ประณีตบรรจง ด้วยความตั้งใจในทานครั้งนี้...มาร่วมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"คุณแม่อารีย์"...ผู้ใจบุญ น้อมถวายจังหัน
ญาติธรรมชาว จ.ลำปาง ร่วมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์ อพาร์ทเมนท์ "บ้านคุณแม่"และ "น้องช้าง" ลูกชายคนเก่ง ร่วมกันถวายจังหันสร้างบารมีทาน
คุณเธียรชัย  จันทร์ตระกูล บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรม รับประทานอาหารร่วมกัน
ในเช้าของ วันที่ 18 ธันวาคม 2560...เจ้าของ อพาร์ทเมนท์ "บ้านคุณแม่" ได้กราบน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยทำบุญกับ
ท่านพระอาจารย์ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฟาร์มแกะ Hug You อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามคำนิมนต์ของ คุณพัฒนา  บุญเป็ง
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
สนทนากันอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น...ก่อนจะออกจากที่พัก "บ้านคุณแม่"
คุณพัฒนา  บุญเป็ง CEO ฟาร์มแกะ Hug You
ฟาร์มแกะ Hug You
บรรยากาศภายในร้านค้าของ... ฟาร์มแกะ Hug You
บริเวณร้านอาหาร - กาแฟ และจุดสวยงามน่าชมภายในฟาร์ม
คุณพัฒนา  บุญเป็ง ...กำลังทำข้อวัตรปฏิบัติครูบาอาจารย์ก่อนถวายจังหัน
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ด้วยเมนูเด็ด ๆ ของฟาร์มแกะ Hug You
อิ่มใจในผลบุญที่ได้กระทำแล้ว...สาธุ
อนุโมทนาในผลบุญร่วมกัน...สาธุ
เมนู Bakery และ เครื่องดื่มต่าง ๆ ของ Hug You...จัดน้อมถวายท่านพระอาจารย์เพื่อเป็นบุญ
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
นี่แหละ...เข้า "วัด" แล้วถึง "วัตร"
น้อมถวายผ้าขาวพับแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ต่อไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
ในช่วงบ่าย...ของวันที่ 18 ธันวาคม 2560
"คุณจั่น"
คุณกิตติพงษ์   จิตชยานนท์กุล
เจ้าของบริษัท อุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด...ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่บริษัทของตนเพื่อเป็นศิริมงคล
คุณกิตติพงษ์   จิตชยานนท์กุล "สี่ยยิ่ง"...น้อมถวายปานะ แด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาฉัน
กราบสนทนาต้อนรับท่านพระอาจารย์
"เสี่ยยิ่ง" และ "คุณจั่น"...พาท่านพระอาจารย์เยี่ยมชมบริษัทของตน
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์บริเวณสวนภายในบริเวณ ...บริษัท อุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
และได้นำเยี่ยมชม จุดต่าง ๆ ภายในลาน และSilo เก็บพืชผลทางการเกษตร
กราบเรียนถวายในสิ่งต่าง ๆ ที่พระอาจารย์สงสัย ด้วยความนอบน้อม....นี่แหละ "ยอดคน... ยิ่งสูงยิ่งอ่อน"
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกบริเวณ Silo ของบริษัท
บริเวณลานที่ได้ลองเดินสำรวจดู คิดว่ากว้างมากแล้ว...แต่จิตใจและน้ำใจของเจ้าของลานมันนี้กว้างยิ่งกว่า ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
เยี่ยมชมบริเวณด้านหลังลานมัน
ก่อนที่จะนิมนต์ท่านพระอาจารย์กลับเข้าไปในบริษัท อีกรอบ
เมื่อกลับเข้าไปภายในบริษัท...ได้ร่วมกันน้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ
***เก็บภาพตะวันลาลับขอบฟ้า มาฝากค่ะ***
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ