<
ประมวลภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย... ทพญ.ศรีทวารัตน์  รัศมีวงจันทร์ และ
คุณนพรัชต์  เกิดชัง
วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23 - 24 ตุลาคม 2563
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ตอนเย็นของ...วันที่ 23 ตุลาคม 2563
เวลาประมาณ 17.30 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
บรรยากาศบริเวณรอบ ๆ ศาลาของวัดป่าน้ำโจน
***ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***
จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 19.30 น.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ตอนเช้าของ...วันที่ 24 ตุลาคม 2563
คณะเจ้าภาพกฐิน (สามัคคี) ในครั้งนี้ได้เตรียมตัวใส่บาตร
พร้อมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐิน... จากทั่วสารทิศ
งามทั้งนอก...งามทั้งใน
เหล่าเทพบุตร...กำลังเตรียมพร้อมในการอุปัฏฐากพระระหว่างเดินรับบาตรญาติโยม
"คนมีบุญ"...เท่านั้น ที่คิดจะ "ทำบุญ"
เตรียมพร้อม...ในการสร้างบารมีทาน
ร่วมทำบุญกฐิน วัดป่าน้ำโจน
ขอบุญกุศลที่มีขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้...จงส่งผลให้สำเร็จมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ ฯ....สาธุ ๆๆ
พระสงฆ์...ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
           ในโอกาสนี้...ขออนุโมทนาบุญกับ "คุณกิ๊ก" มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์ ดาราสาวสวย
ผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ได้เดินทางมาร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าน้ำโจน ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
การทำ "ทาน"...เป็นสิ่งที่ทำแล้ว ย่อมทำให้ผู้ "ให้ทาน" ...มีความสุขทั้งภพนี้แลภพหน้า
มุมภาพสูงของโดรน (Drone)
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 1
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร2
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 3
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 4
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 5
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 6
มุ่งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่ลูกน้อย
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 7
คุณสายหยุด  ศรีธรรมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ....สาธุ ๆๆ ค่ะ
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร 8
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ถือโอกาส...ศึกษาข้อวัตรของ "พระป่า"
กราบพระ - รับศีล
กล่าวคำถวายภัตตาหาร
***สาธุ***
น้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ร่วมกัน
***บรรยากาศในการน้อมถวายภัตตาหาร***
น้อมอนุโมทนาร่วมกัน...สาธุ ...สาธุ...สาธุ
"สายทางบุญ"...ผู้มาร่วมบุญช่วยกันส่งต่ออาหารจากที่ถวายพระ
***นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน***
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาทำอาหาร , ขนม , เครื่องดื่ม ถวายพระและญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินได้รับประทานกันค่ะ
"คนรุ่นใหม่"...ที่ใฝ่ธรรม (น้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ได้มาร่วมบุญทอดกฐิน

 

พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
"คุณกิ๊ก" มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์...น่ารักมาก ๆ เป็นกันเองกับผู้ที่มาทำบุญ
***เก็บบรรยากาศของคนบุญมาฝาก***
วันนี้..."วันดี"...คือ วันที่เรามีโอกาสได้ทำบุญ
...เหล่าเทพธิดา...
...ในพิธีของพระ...
ภาพบรรยากาศในระหว่างพิธี
กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา, กาลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ วิปปะสันนะมะนา, ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา
ทายกทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูด ปราศจาก ตระหนี่, มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่ ,บริจาค ทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมัย, ทักษิณาของทายกนั้น เป็นคุณสมบัติ มีผลไพบูลย์
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติวา
ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
ทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป ด้วยเหตุนั้น
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน
ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
เหตุนั้น ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย ,ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
บุญย่อมเป็นที่พึ่ง อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนั้น.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
บรรยากาศในการถวายบริวารกฐิน
สวดอปโลกน์กฐิน
อนุโมทนาบุญกฐินร่วมกัน
บรรยากาศรอบนอกศาลา
***บรรยากาศของคนบุญ***
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ในโอกาสนี้...ท่านพระอาจารย์ได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
แยกย้ายกันกลับ
ที่ระลึกในงานกฐิน...กับดาราใจบุญ "คุณกิ๊ก" มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์
รวมยอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวน 3,062,495.75 บาท
(สามล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ต้องขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับ คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์ ที่เก็บภาพสวย ๆ ในครั้งนี้ค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ