ประมวลภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย... ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คุณนพรัชต์  เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง ณ วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
เตรียมพร้อมในการทำบุญตักบาตร
มุมภาพสูงของโดรน (Drone) เก็บบรรยากาศการใส่บาตร
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ...ได้นำพระสงฆ์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
 
 
   
พระสงฆ์ทั้งที่จำพรรษา ของวัดป่าน้ำโจน และที่มาร่วมงาน...บิณฑบาตโปรดคณะศรัทธาญาติโยม
บรรยากาศอันร่มรื่นของแมกไม้...และความสงบสุขแห่งธรรม
คุณนพรัชต์  เกิดชัง CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
...นำลูกหลาน สร้างบุญบารมี
***ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมบุญทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ***
สธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นใน จังหวัดพิษณุโลก
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์ สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.บำรุงราษฎร์
พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  เอมกมล ผู้บังคับการ อำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พลตรีสมบูรณ์ ณ  หนองคาย ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 26
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์
 
   
   
บรรยากาศในช่วงถวายจังหันแด่พระสงฆ์
อ.อุราภรณ์  เชยกาญจน์ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย และ
นพ.ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
คุณนพรัชต์  เกิดชัง CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้างและ คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
พญ.พรรณิกา  วรผลึก
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
ผศ.พญ.อินทิพร  โฆษิตานุรักษ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์ สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้าน
มะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.บำรุงราษฎร์(ซ้าย)
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ ผู้อำนวยการ รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท(กลาง)
รตท.หญิง ทัศนีย์    สุนทราภิรมย์ ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม ของ นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์(ขวา)
 
คุณวินัย  ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส. คุณปิยนาฏ  ภัทรประสิทธิ์
 
ส่งต่อบุญ"...ช่วยกันรับอาหารจากที่ถวายพระเสร็จแล้ว
คุณสุทธิ  สุโกศล
อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
คุณนพรัชต์  เกิดชัง
CEO
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี 
ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นใน
จังหวัดพิษณุโลก
พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  เอมกมล
ผู้บังคับการอำนวยการ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
***รับพร***
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
รับประทานอาหารร่วมกัน
 
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่นำอาหารคาว - หวาน มาร่วมบุญในครั้งนี้ ด้วยนะคะ
 
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
 
บรรยากาศในกองบุญกฐิน - บริวารกฐิน ที่มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญ
ต่อจากนั้น...ภายหลังจากที่พระสงฆ์ฉันจังหัน และญาติโยมรับประทานอาหารเสร็จ
ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...ได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายกฐิน
อนุโมทนากฐินร่วมกัน
 
สวดอปโลกน์กฐิน
   
กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา, กาลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ วิปปะสันนะมะนา, ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา
ทายกทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูด ปราศจาก ตระหนี่, มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่ ,บริจาค ทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมัย, ทักษิณาของทายกนั้น เป็นคุณสมบัติ มีผลไพบูลย์
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติวา
ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
ทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป ด้วยเหตุนั้น
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน
ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
เหตุนั้น ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย ,ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
บุญย่อมเป็นที่พึ่ง อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนั้น.
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
เช็คยอดเงินที่ร่วมทำบุญ...จากศรัทธาญาติโยม
รวมยอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวน 3,822,400 บาท
(สามล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ระลึกกับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...ก่อนลากลับ
ขั้นตอนของผ้ากฐิน...ที่ถูกต้อง
   
นำผ้าขาวมา "ตัด"... "เย็บ"..."ซัก"
และ "ย้อม"... ให้เสร็จภายในวันเดียว...นี่แหละพิธีการของ "กฐิน"
ญาติโยมลาแยกย้ายกลับ
กรานกฐิน
ที่ระลึก...หลังจากเสร็จพิธีกรานกฐิน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ