* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       ประมวลภาพการทำบุญของเหล่าผสกนิกรชาวไทย ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคตของ...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันเสาร์
ที่ 13 ตุลาคม 2561
                 ณ วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้นำสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
คุณณัฐวรา  ภาสสกุล
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณปัณณภัสร์  ภักดีเจริญสิทธิ์
ผู้ใฝ่ธรรม
ท่านกาญจนพิฬดา  ศักดิ์ศิริญดากุล
อัยการ สำนักอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดแพร่
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณแอนนา  นันทกวันวงค์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คุณอัญชลี  แม้นเหมือน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Newgen Airways
คุณสุรเทพ  ตรังจิระเสถียร
ผู้ใฝ่ธรรม
นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณภคิน  ฉัตรธีรภัทร "น้องธีร์"
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน (ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรมศาสตร์
คุณภูดิท  ฉัตรธีรภัทร"น้องวิน"
สถาปนิก บริษัท Boon Design
คุณกิตติ์  ชาญณรงค์
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เชียงใหม่
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด                                                                               ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม โปรดญาติโยม
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ โยมแม่ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...ตั้งใจฟังธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
คุณอรวรรณ  พุกเจริญ 
   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
Hino สาขาสระบุรี
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์
ทนายความ
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
ร่าเริงในธรรม
กิจกรรมในตอนเช้า...เตรียมตัวใส่บาตร
น้อมสร้างบารมีทานเพื่อ...ในหลวง ร. 9 อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ...คุณวีรปรียา  เลิศประกายรัตน์ ด้วยนะคะ ที่...ได้ถ่ายภาพสวย ๆ ในครั้งนี้
บรรยากาศภายใน "ศาลาปราบเซียน"...ของวัดป่าน้ำโจน
กราบพระ - รับศีล พร้อมทั้งน้อมกล่าวคำถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
ต่อจากนั้นญาติโยม...ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ขอกุศลผลบุญนี้...น้อมถวายให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักของผสกนิกรชาวไทยด้วยเทอญ
สามัคคี คือ พลัง
ท่านพระอาจารย์พร้อมทั้งพระสงฆ์ของวัดป่าน้ำโจน... อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ในการทำความดีนั้น สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวรรณะ โดยไม่ได้จำกัดกาล และสถานที่..."อกาลิโก"
ญาติโยมทั้งหมด...ที่มาทำบุญ
ท่านอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งครอบครัว ถือโอกาสมาร่วมทำบุญ
ร่วมกันรับประทานอาหาร
สะอาดทั้งภายใน...ภายนอก
(หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ...ได้ช่วยกันเก็บทำความสะอาด)
งามแบบหญิงไทย...อย่างทรงคุณค่า...ด้วย "ทาน"..." ศีล"... "ภาวนา"
ผสกนิกรคนไทย...พร้อมใจแต่งชุดไทยระลึกถึงในหลวง ร. 9
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ในส่วน...โรงครัว ของวัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับญาติโยมอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ