ประมวลภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย... คุณอุดม  ทยานานุภัทร์ "คุณไก่" และ
คุณชัยรัชต์  ภูตาณุเดชา
"คุณนัท"วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนค่ำของ... วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
นายแพทย์ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม
และพระสงฆ์ที่ร่วมจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับ...นายแพทย์ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช ด้วยนะคะ
กิจกรรมในภาคเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
นับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคล...ของวัดป่าน้ำโจน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รับกฐิน
กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมได้พร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อ...ช่วยงานบุญกฐินในครั้งนี้
ทุ่มเททั้ง...แรงกาย แรงใจ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ...แบบ"เฉพาะกิจ" กันเลยยยย ทีเดียวค่ะ
เตรียมพร้อม...ในการสร้างบารมีทาน
จากทั่้่วทุกสารทิศ...เพื่องานบุญนี้โดยตรง
คุณสมใจ  ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
พร้อมทั้งคุณแม่และคุณน้า ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวิชิต  เพชรพิบูลย์ไทย และภรรยาผู้น่ารัก
...ปิติในผลบุญ...
 
เทพบุตร...เทพธิดา...ที่ดำเนินใน "สัมมาทิฏฐิ"
คุณอุดม  ทยานานุภัทร์
Senior manager Legal & Contract
Department ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 
คุณชัยรัชต์  ภูตาณุเดชา
ผู้จัดการ หจก.ส.สหกิจวิศวกรรม
ในโอกาสนี้...ขออนุโมทนาบุญกับคุณอุดม  ทยานานุภัทร์ Senior manager
Legal & Contract Department ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ

คุณชัยรัชต์  ภูตาณุเดชา
ผู้จัดการ หจก.ส.สหกิจวิศวกรรม ที่เป็นแกนนำหลักในการจัดงานกฐินสามัคคี ครั้งนี้ด้วยนะคะ
ท่านพระอาจารย์...นำพระสงฆ์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
เหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใส่บาตรพระสงฆ์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน นำญาติ ๆ ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
คุณสายหยุด  ศรีธรรมา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์ บริษัทพระนครยนตรการ
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นใน จังหวัดเลย และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
  จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ตามลำดับ...พิธี
กราบพระ - รับศีล
ต่อจากนั้น...พร้อมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
อิมานิ มะยัง ภันแต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ฯ
ท่านสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน (โยมพ่อของ "ครูบาตูน" (พระสิทธิ์  จฺนทปฺญโญ (ไตรบัญญัติกุล))
ซึ่งบวชจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน) ...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการถวายจังหัน
สายทางบุญ
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
Logistic Officer
Minor Hotel Group Limited
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บริษัทอิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
คุณณัชชา  เพียชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี
กสทช.เขต 10  พิษณุโลก
***นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน***
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ทพญ.ศรีทวารัตน์  รัศมีวงจันทร์
คลินิกทันตกรรมเด็นทอลสไมล์
ขอนแก่น 2554
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณฉันทนา  อัครศรีสวัสดิ์
เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด และ
ร้านเพชรฉันทนา
พ.ต.ท.เดชชาติ  อาสว่าง
สว.สส. สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คุณนฤมล  งามมีศรี
บริษัท โชคดีงาม จำกัด
(ร้านโพธิ์ทองซุปเปอร์)
ผศ.พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธื์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมใจ  ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ...รับประทานอาหารร่วมกัน
อิ่มบุญ...อิ่มใจ
 
เก็บบรรยากาศ...ผู้ร่วมบุญมาฝากค่ะ
เมื่อทุกอย่างพร้อม...พิธีการทอดกฐิน ณ ศาลาของวัดป่าน้ำโจน
ท่านสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน (โยมพ่อของ "ครูบาตูน" (พระสิทธิ์  จฺนทปฺญโญ (ไตรบัญญัติกุล))
ซึ่งบวชจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน) ...เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาส จุดธูป เทียน บูชาพระ
คุณอุดม  ทยานานุภัทร์ Senior manager Legal & Contract
Department ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ
โยมแม่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
 
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นใน จังหวัดเลย และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
  จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์
เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3 ลพบุรี
กล่าวคำถวายผ้ากฐิน...โดยพร้อมเพรียงกัน
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์  เอมกมล
รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
Logistic Officer
Minor Hotel Group Limited
ปิติใน...ผลทาน
ในพิธีของพระ...
สวดอปโลกน์กฐิน
รวมยอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวน 3,163,962.50 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
(ยอดปัจจุบันที่รวมจากส่วนสมทบเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว)
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา, กาลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ วิปปะสันนะมะนา, ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา
ทายกทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูด ปราศจาก ตระหนี่, มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่ ,บริจาค ทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมัย, ทักษิณาของทายกนั้น เป็นคุณสมบัติ มีผลไพบูลย์
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติวา
ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
ทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป ด้วยเหตุนั้น
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน
ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
เหตุนั้น ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย ,ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
บุญย่อมเป็นที่พึ่ง อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนั้น.
โอ้ว....พอได้ยินยอดกฐินแล้ว... "เราพอใจหลาย  เด้อ 5555" ..."อนุโมทนาบุญนำเด้อ"
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ที่ระลึกในงานบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าน้ำโจน
ต้องขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับ คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์ ที่เก็บภาพสวย ๆ ในครั้งนี้ค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธ