คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้มาทำบุญ ฟังธรรม - สนทนาธรรม
และถือโอกาสรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ที่วัดป่าน้ำโจน เมื่อในวันที่ 22 เมษายน 2559

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
พร้อมกันที่ศาลา...เพื่อน้อมถวายจังหันพระของวัดป่าน้ำโจน
   คุณณัฐณิชาช์    กระเดชภพ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3 ผู้ประสานงาน...นำคณะมาทำบุญ
บรรยากาศในการทำบุญ
 
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมรักษาศีล 8 ทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
อนุโมทนาบุญในกุศลจิตของท่านผู้ใฝ่บุญทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...ท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จแล้ว
 
               คุณชัยโรจน์   พฤฒาวงค์ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3 ...นำคณะเจ้าหน้าที่ของโครงการ สชป. 3 ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
คุณนิตยา  พฤฒาวงค์ ภรรยาผู้น่ารักของ ท่านผู้อำนวยการ
             "...สถานะภาพในปัจจุบันของคุณ คือ "ตัวบ่งบอก" ว่าคุณทำอะไรมาเมื่อครั้ง "อดีต" ...ในขณะเดียวกันพฤติกรรมในปัจจุบันของคุณก็จะเป็น "ตัวบ่งชี้" ถึง "อนาคต" ของคุณว่าจะเป็นยังไง ? ...อย่างไร ? ...สรุปแล้วคุณคือผู้ลิขิตชีวิตของคุณเอง !!!..."

                                                                              (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
 
ร่าเริงในธรรม
คุณชัยโรจน์   พฤฒาวงค์ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3 และ คุณนิตยา  พฤฒาวงค์ ภรรยาผู้น่ารัก ...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
คุณชัยโรจน์   พฤฒาวงค์ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3  ...นำหมู่คณะรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
...เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต...
บรรยากาศที่... คณะเจ้าหน้าที่ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สชป. 3 รดน้ำขอพรจากท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ...ก่อนกราบลากลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ