หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี ได้เมตตาไปโปรดชาวลพบุรี ณ "บ้านสวน" (บ้านธรรมโสภณ) จ.ลพบุรี
โดยมี...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ได้รับนิมนต์ไปร่วมงานด้วยในระหว่างวันที่ 21 -  22 กุมภาพันธ์ 2561

* * * * * *
* * * * *
*
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * ** * * * * * * * *
"บ้านสวน"...(บ้านธรรมโสภณ) จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของ "อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร"...ผู้ใจบุญ
ในช่วงบ่าย...ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก และพระติดตาม... ได้เดินทางมาถึงที่ "บ้านสวน" จ.ลพบุรี
ได้มี...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน และญาติโยมชาวลพบุรีมาให้การต้อนรับ "หลวงพ่ออินทร์" ...อย่างอบอุ่น
หลวงพ่อท่าน... ได้เมตตาสนทนา และแสดงธรรมให้กับญาติโยมที่มาต้อนรับท่าน
พร้อมกันนี้...ญาติโยมชาวลพบุรี ได้รวบรวมทองคำมาถวายหลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก
เพื่อให้ไปใช้ในการทำ  "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล"วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ซึ่ง...รวมทองคำที่ชาว จ. ลพบุรี นำมาถวาย หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก รวมทั้งหมด 3.5 กิโลกรัม กับ 1 บาท
และในโอกาสนี้...ขออนุโมทนาบุญกับ คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง)) และ ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
ที่เป็นผู้น้อมถวายทองคำ เจ้าภาพหลักในบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ...สาธุ
เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว...จึงกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพักผ่อนธาตุขันธ์ ยังที่พักที่จัดเตรียมไว้รองรับท่านต่อไป
 
ในโอกาสนี้...กลุ่มลูกศิษย์ชาวลพบุรี ได้ร่วมถ่ายรูปไว้กับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ไว้เป็นที่ระลึก...ในเสื้อ Namjone School.
ซึ่งอภินันทนาการจาก...คุณภริน   แจ้งวงษ์    และ คุณภัทธร  เสรีรักษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
ในช่วงค่ำ... ของ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก ได้เมตตาให้โอวาทธรรมในหัวข้อ..."ชาติเชื้ออาชาไนย"   
"ชาติเชื้ออาชาไนย"...ติดตามได้ที่ https://m.youtube.com/watch?v=46tN9q7aDzs# นะคะ
น้อมรับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
อรุณสวัสดิ์...วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วยกันจัดเตรียมอาหารและภาชนะที่จะถวายจังหัน
ปิติ..ในบุญ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก นำพระสงฆ์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
ศรัทธาชาว จ.ลพบุรี...น้อมใส่บาตร "หลวงพ่ออินทร์"...และพระสงฆ์

บรรยากาศในบุญแห่ง ..."ทาน"...สาธุ...สาธุ...สาธุ

"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
พิจารณาอาหารจากศรัทธาญาติโยม
รับช่วง..."บุญ"...เพื่อสู่จุดหมายปลายทางแห่ง..."บุญบารมี"
นี่แหละ..."ธรรมแห่งการอยู่ร่วม"...ใน "สายบุญ"
หลวงพ่อ...เมตตาให้โอวาทธรรมกับญาติโยม
ในหัวข้อ..."ประเดิมทองยอดเจดีย์"
ซึ่งสามารถติดตามได้ที่...
https://m.youtube.com/watch?v=7ylwrK1sCQl&feature=youtu.be# นะคะ
หลวงพ่อและพระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้ว...ได้ทำการรวบรวมยอดปัจจัย ร่วมสร้าง..."พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
โดยถวายผ่าน...หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก ...รวมทั้งสิ้น 1,001,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ต่อจากนั้น...
ญาติโยมเข้ารับแจกหนังสือธรรมะ CD ธรรมะ...จากหลวงพ่อ
เมื่อถึงเวลาอันสมควร...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้ตามส่ง "หลวงพ่ออินทร์" ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปศาสนกิจนิมนต์ของท่านต่อไป
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ... "หลวงพ่ออินทร์" ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุก ๆ ท่าน  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ ขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง "โลก" และทาง "ธรรม" ตลอดไปนะคะ
หมายเหตุ...ขออนุญาตแจ้งยอดทำบุญทั้งหมดอีกครั้งนะคะ ... ทองคำ รวมทั้งสิ้น 3.5 กิโลกรัม กับ 1 บาท
                                                                                 ...  เงิน รวมทั้งสิ้น 1,001,000.- บาท