บรรยายธรรม โปรดคณาจารย์ และ นักศึกษา ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
 
 
 
ที่ ...คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร FACULTY  OF  SCIENCE
ศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และคณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์...น้อมกราบพระโดยพร้อมเพรียงกัน
ท่านพระอาจารย์เมตตาบรรยายธรรม ให้แก่บุคลลในคณะวิทยาศาสตร์ฟัง
ผศ.ดร.สมจิตร์   หอมจันทร์
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ฑิราณี   ขำล้ำเลิศ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเพชรรัตน์   เม่นคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิจิตร  อุดอ้าย
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และบริการชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                                   ...ใครล้าหลัง...
        "...อย่าได้หลงลืมตัวเองจนเกินไป...ว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเลิศกว่าคนอื่น...ว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่...เป็นนักวิทยาศาสตร์...ตราบใดที่เรายังหัวเราะ...ยังร้องไห้...ยังรู้สึกเครียด รู้สึกคับแค้นกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ ...รู้สึกหดหู่เศร้าหมองกับสิ่งที่รักเสื่อมสลายไป...ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน...
        ...พระพุทธเจ้าท่านทรงพยายามบอกสอนเราให้รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย...ไม่เสถียร ไม่จีรังยั่งยืน...ไม่มีสาระแก่นสาร...ไม่มีอยู่จริง...พระองค์สอนให้แก้ที่เหตุ...เพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุ...อย่างเราโกรธเราไม่พอใจที่ไม่ได้ดั่งใจหรือถูกตำหนิติเตียน...ในมุมของเราก็จะดู "สิ่งรู้" ภายนอกเป็นหลักว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้...แต่พระพุทธเจ้าให้หันมาดู "ผู้รู้" อยู่ภายใน...แล้วพยายามแก้ไขผู้รู้นี้ให้รู้จริงตามเป็นจริง...ที่มันโกรธมันไม่พอใจเพราะมันยึดมันถือมันสำคัญมั่นหมายใน "รูปนาม" ตัวตนนี้ว่าเป็น "เรา" เป็น "ของ ๆ เรา" อย่างเป็นจริงเป็นจัง...พระองค์จึงพยายามบอกสอนให้...แยก "ธาตุ" แยก "ขันธ์" ดูให้เห็นจริงตามเป็นจริง ดูสิว่า..."เรา" อยู่ไหน...ในกอง "รูป" กอง "นาม" นี้...
          ...ถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ไอ้รูปนามนี้ก็คือ "สะสารกับพลังงาน"...และไอ้สะสารกับพลังงานนี้มันจะมาจากไหน ถ้าไม่มาจาก...คาร์บอน...ไฮโดรเจน... อ๊อกซิเจน ฯลฯ...แล้วคนรุ่นใหม่ที่ร่ำเรียนมาแทบตายเวลาถูกกระทบทำไมไม่ "วิเคราะห์" สิ่งเร้าให้เป็น "ปัญญา" หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองล่ะ...ว่ามันด่า "คาร์บอน" มันนินทา "ไฮโดรเจน"...ทำไมต้องคิดแบบคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ว่า "มันด่ากู" เล่า!!!..."
                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณขวัญเรือน   พระนาค หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ผู้ประสานงานกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่คณะ) ด้วยนะคะ...สาธุ ค่ะ
ศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจาารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

                      ...นอกรอบ...
ผศ.ดร.ปราณี   นางงาม
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สมจิตร์   หอมจันทร์
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จุฑาทิพย์    นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ศิรินุช  จินดารักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วราภรณ์   รัตตนงพิสัตย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"พี่แนน"...ผู้ใฝ่ธรรม
ดร.ศรารัตน์  มหาศรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอภิชญา   ครุฑผาสุข
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิกร  ปัญญาอินทร์
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ