ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่ ศาลแขวงพิษณุโลก เนื่องด้วยทางศาลแขวงได้จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพิษณุโลก ขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมศาลแขวงพิษณุโลก ชั้น 2 ตามคำนิมนต์ของ... ท่านมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
นำโดย...ท่านมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
พร้อมทั้งผู้พิพากษาผู้ประนีประนอม และคณะทำงานได้...กราบพระ - รับศีล กับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ต่อจากนั้น...ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ สีละวันตัสสะ โอโณชะยามะฯ
ท่านมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านปริญญา  ปิ่นเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก
ภริยาของ...ท่านปริญญา  ปิ่นเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล
ผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก 
คุณจีรพงษ์   นิรัญศิลป์
นิติกร ศาลแขวงพิษณุโลก
คุณเนตรดาว  เฝ้าทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ
ศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านชยสร  ตันทวีวงศ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก ...นำถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ศาลแขวงพิษณุโลก
สาธุ...สาธุ...สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
น้อมตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์
อะทาสิ เม อะกาสิเม ญาติมิตตา สะขาจะเม , บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่า ,ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา,                                                      ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา, ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา, ดังนี้.
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะ มะนุสสะรัง , ก็ควรให้ทักษิณาทาน, เพื่อผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
นะ หิ รุณณัง วาโสโก วา ยาวัญญา ปะริเทวนา , การร้องไห้ก็ดี, การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี,
            บุคคลไม่ควรทำทีเดียว.

นะตัง เปตานะมัตถายะ , เพราะว่าการร้องได้เป็นต้นนั้น, ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย , ญาติทั้งหลาย, ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น.
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา , ก็ทักษิณาทานนี้แล, อันท่านให้แล้ว.
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา , ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์.
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปปะกัปปะติ , ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ.
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต , ญาติธรรมนี้นั้น, ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว.
เปตานะ ปูชา จะกะตา อุฬารา , แลบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว, แก่ญาติทั้งหลาย, ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว.
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง , กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย, ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย.
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ , บุญไม่น้อย, ท่านได้ขวนขวายแล้ว, ดังนี้แล.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์พิจารณาอาหารและฉันจังหัน
หลังจากที่ท่านพระอาจารย์พิจารณาฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท่านปริญญา  ปิ่นเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านสุนันทา  ธนสารสมบัติ
ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล
ผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก 
คุณเนตรดาว  เฝ้าทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ
ศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านผู้พิพากษา ผู้พิพากษาผู้ประนีประนอม และคณะทำงาน ...กราบสนทนากับท่านพระอาจารย์
น้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์
ในโอกาสนี้...ทางศาลแขวงพิษณุโลก ได้กราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ทำน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
น้อมใจบูชาธรรม
จิตสงบ...จึงจะมีพลัง
ท่านพระอาจารย์เมตตาปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ของศาลแขวงพิษณุโลก
และท่านยังเมตตาปะพรมน้ำมนต์ให้กับห้องทำงานของท่านผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก เพื่อเป็นศิริมงคล
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลแขวงพิษณุโลก ท่านพระอาจารย์บรรยายธรรมหัวข้อ
..."การนำหลักธรรมมาใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"...
                                                                                         ประนีประนอม
           "...คนสองคนทะเลาะกัน...มันก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ...แต่มันก็"ทุกข์" ด้วยกันทั้งคู่เหมือนกัน แล้วทีนี้เรามีหน้าที่โดยสถานะที่จะต้องประนีประนอมให้เขาผ่อนคลาย "ทุกข์" จากความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง...เราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นที่สูงมาก ๆ เพราะผู้ที่เราจะไกล่เกลี่ยนั้นไม่ใช่ "พระอรหันต์" ผู้หมดกิเลสตัญหาอุปาทานแล้ว แต่เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอาสวะอยู่ ที่สำคัญเราเองก็ยังมีกิเลสตัวเดียวกันนั้นอยู่เพียบ...แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละ โดยสถานะของเรานั้นต้องสามารถยืนอยู่ระหว่าง คู่ขัดแย้งนี้ให้ได้โดย "ธรรม" คือ "ความพอดี"...คือ พอดีจาก "รัก" และ "ชัง" เพราะถ้าคุณรักคนนั้น คุณก็จะหาเหตุผลสนับสนุนตลอด แล้วถ้าเกลียดคนนี้ก็จะหาเหตุผลมาหักล้างทันที...คุณต้องอยู่ท่ามกลางความรู้สึกทั้งสองขั้วนี้ให้ได้...ทุกอย่างมันถึงจะก้าวเข้าไปสู่การหยุดเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความพอดีได้ ...นั่นแหละความ "ยุติธรรม" ล่ะ..."

                                                                                                             (บางตอนในการแสดงธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่คณะท่านผู้พิพากษา ผู้พิพากษาผู้ประนีประนอม และคณะทำงาน
ของศาลแขวงพิษณุโลก เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
พร้อมกันนี้ท่านพระอาจารย์...ได้เมตตาปะพรมน้ำมนต์ให้กับผู้พิพากษาประนีประนอม ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม
ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ท่านนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
อธิบดีอัยการภาค 6
 
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกรสำนักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
อธิบดีอัยการภาค 6 ได้ถือโอกาสมากราบท่านพระอาจารย์ ที่ศาลแขวงพิษณุโลก
ท่านนิรันดร์  วุฒิวัฒน์ อธิบดีอัยการภาค 6 และ (บุตรสาว) ท่านนวลสกนธ์  วุฒิวัฒน์
อัยการประจำกองสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก...น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ