ศาลแขวงพิษณุโลก ทำบุญ "134 ปี วันศาลยุติรรม"
เนื่องในวันครบรอบ 134 ปี "วันศาลยุติธรรม" ...ศาลแขวงพิษณุโลก ได้นำคณะมาทำบุญที่วัดป่าน้ำโจน
...ซึ่งนำโดย...
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
และ...คุณจีรพงษ์   นิรัญศิลป์ นิติกร ศาลแขวงพิษณุโลก เป็นผู้ประสานงานบุญครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
บรรยากาศในการทำบุญ
ท่านผู้พิพากษา และคณะ...สนทนากับท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้
รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง
หลังจาก...รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์ ...ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก ได้นำคณะฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
            "...พวกเรามี "อำนาจ" มีหน้าที่ให้ "คุณ" ให้ "โทษ" คนอื่นได้...ถ้าหาก "อำนาจหน้าที่" นั้น...ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "คุณธรรม" ...สังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุข...หากแต่ว่า "อำนาจหน้าที่"...นั้นไม่มี "คุณธรรม" รองรับ...ทำทุกอย่างตามกิเลสตัญหา อุปาทานของตัวเอง...สังคมนั้นย่อมจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแน่นอน...แล้วเมื่อถึงที่สุด..."พวกเรา" นั่นแหละที่จะเดือดร้อนวุ่นวายจาก "การกระทำ" ของตัวเองตาม "กฎแห่งกรรม"..."

                                                         บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ร่วมกันน้อมถวาย...สิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
รับพร
ขอความสุขสววัสดีจงมีแด่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ ...สาธุ
...ก่อนกลับ...
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกัน กับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *