กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ไปบรรยายธรรม โปรดให้แก่คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่บุคคลากร และรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใคร่ในธรรม ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560   ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศโดยรอบของ...ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           เภสัชกรสุรพล   ไกรสราวุธ ผู้อำนวยการธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำจุดธูป เทียนบูชาพระ
ก่อนที่จะเริ่มนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
นำปฏิบัติสวดมนต์ทำวัตรเย็น
นั่งสมาธิภาวนาและบรรยายธรรมโปรดญาติโยม
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
    เภสัชกรสุรพล   ไกรสราวุธ
  
ผู้อำนวยการธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณภาสกร   พงศ์สถาพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
"น้องกวาง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ผู้ประสานงานนิมนต์
ท่านพระอาจารย์
ไปโปรดที่ "ธรรมสถาน"
นิสิตผู้ดำเนินอยู่ในมรรค ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวันชัย   โสภณวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฝ่าย
ธนาคารกสิกรไทย
(สำนักงานใหญ่)
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องบูม"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องตู่"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
     นักลงทุนอิสระ
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
  นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
"คุณนก"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณดวง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณเอ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
     
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

  เภสัชกรสุรพล   ไกรสราวุธ
  
ผู้อำนวยการธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวันชัย   โสภณวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฝ่าย
ธนาคารกสิกรไทย
(สำนักงานใหญ่)
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
(หัวหน้าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ)
"น้องไก่"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณเล็ก"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับเหล่าเทพบุตร เทพธิดา ทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
                                                                                    เข้าวัดฟังธรรม
       "...ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์องค์ไหน ?...ตำรับตำราเล่มใด ?...รู้แล้วก็น้อมเข้ามา "วัด" ดูใน "จิต" ใน "ใจ" ของใครของมัน...ดูซิว่า...ในจิตในใจของตัวเองนั้นมันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากน้อยแค่ไหน... ถ้ามันมีพระธรรมคำสอนอยู่ในจิตในใจมากแล้ว...มันไม่ "ทุกข์" หรอก...ที่มันยังทุกข์อยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมันมีแต่... "ความเห็น" ของตัวเองเท่านั้นแหละ...ถ้าเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต...มันไม่นำทุกข์มาให้ตัวเองหรอก..."วัด" ดูในจิตในใจของตัวเองนั่นแหละ...นี่ล่ะ "เข้าวัด" ...นี่ล่ะ "ฟังธรรม"..."

                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม - ถามปัญหาธรรมะกับท่านพระอาจารย์
ตั้งใจฟังธรรม
  เภสัชกรสุรพล   ไกรสราวุธ ผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทำพิธีขอขมาท่านพระอาจารย์
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันแตฯ
น้อมถวายพานธูป เทียนแพแด่ท่านพระอาจารย์
ขะมามะ ภันแตฯ
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานของ...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยหอการค้า และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มน้อง ๆ นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
คุณเธียรทิพย์   เรืองฤทธิ์นำชัย ผู้แทนยา บ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮท์(ไทย) จำกัด (ซ้ายมือของภาพ)
คุณวันชัย   โสภณวาณิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) (คนกลางของภาพ)
คุณวีรภัทร   เกียรติวงศ์ ผู้จัดการโครงการ บ.อะแดพทิเวท คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ขวามือของภาพ)
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
(หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ)
คุณฐิติพร   ไชยรบ พยาบาลสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์
(น้องสาวของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
นอกรอบ...กับญาติโยมที่ใฝ่ในภาคปฏิบัติ (กลุ่ม Chevron)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ